Adre­no vs power vr

Witam wszyst­ki­ch tu zgro­ma­dzo­ny­ch 😉 Dzi­siaj, na proś­bę Qli­ma­xa stwo­rzę wpis, pod któ­rym może­my dys­ku­to­wać o wydaj­no­ści GPU oraz porów­ny­wać ją. Ja mia­łem kon­takt z nie­wie­lo­ma GPU na telefony/tablety, stąd pro­szę, aby­ście uzu­pel­nia­li moją wie­dzę. Czym może­my się sugerować(nie mówię, że nasze wnio­ski będą popraw­ne..) , jeże­li cho­dzi o wydaj­no­ść w gra­ch? -ilo­ścią punk­tów w […]

Skut­ki krót­ko­trwa­łe­go niskie­go napię­cia bate­rii i nie­bez­piecz­na kali­bra­cja

Ostat­nio pisa­łem o RLO­Dzie, co go mia­łem. Był spo­wo­do­wa­ny niskim napię­ciem na bate­rii (2.95V). Myśla­łem, że bate­ria stra­ci na tym wie­le pojem­no­ści i się roz­ka­li­bru­je. Jed­nak, bate­ria się dobrze ska­li­bro­wa­ła, z war­to­ścia­mi bar­dzo bez­piecz­ny­mi. zwy­kle mia­łem cykl 3.5V-4.2V, po kali­bra­cji mam 3.6V-4.28V, zatem jest tro­chę róż­ni­cy. Nie zauwa­ży­łem żad­ne­go oszczerb­ku bate­rii na żywot­no­ści, od cza­su […]

Magia – RLOD – nie­uda­na kali­bra­cja

Witam, jak wie­cie poszu­ku­ję ide­al­ne­go spo­so­bu na kali­bra­cję. I przy tych bada­nia­ch odkry­wam coraz to nowe rze­czy. Ostat­nio fla­sho­wa­łem od nowa sys­tem, bo mia­łem pro­ble­my z nad­mier­nym grza­niem się tele­fo­nu. Ale wciąż nie jestem pewien, czy to nie była wina pogo­dy na zewną­trz 😉 W każ­dym razie, po fla­shu romu posta­no­wi­łem zka­li­bro­wać bate­rię. Wpa­dłem na […]

Dump Cache raz jesz­cze ;)

Jak widzie­li­ście wczo­raj, myśla­łem, że w andro­idzie przy restar­cie ekra­nu wipu­je się cache. Nie zadzia­ła­ło. Ale znam roz­wią­za­nie, aby dzia­ła­ło. Dowie­dzia­łem się, że moż­na łatwo osią­gnąć wipe cache z ramu przy pomo­cy jednej/paru komend. Do tego potrze­ba roota. 1.Włączamy ter­mi­nal emu­la­tor. 2.Wpisujemy „su” i akcep­tu­je­my proś­bę super­SU albo inne­go pro­gra­mu przy­dzie­la­ją­ce­go pra­wa roota. 3.Wpisujemy „sync” 4.Wpisujemy „echo […]

Cała magia task kil­le­rów

Pomy­sło­daw­cą tego wpi­su jest użyt­kow­nik ukry­wa­ją­cy się pod nic­kiem Rap­t0r22 😉 W Skle­pie Play jest cała masa apli­ka­cji. Więk­szo­ść z nich to latar­ki 😉 są też gry, apli­ka­cje do licze­nia, klien­ty stron inter­ne­to­wy­ch. Moż­na rów­nież łatwo natknąć się na apli­ka­cje do: chło­dze­nia tele­fo­nu, opty­ma­li­za­cji ramu. Jest wrę­cz masa tych task kil­le­rów. Naj­po­pu­lar­niej­sze to cle­an Master […]

Sta­ny glo­bal­ne i pro­ce­so­ra

Jak wie­my, gdy tele­fon jest nie­uży­wa­ny, wcho­dzi on w Deep sle­ep (DS), jed­nak nie wszy­scy wie­dzą, że są róż­ne stop­nie Deep sle­epu. Są stop­nia glo­bal­ne, urzą­dze­nia, pro­ce­so­ra, wydaj­no­ści. Ja opi­szę stop­nie glo­bal­ne i stop­nie pro­ce­so­ra. Sta­ny glo­bal­ne. Na począt­ku mają lite­rę „G”. Roz­cią­ga­ją się od G0 do G3. G0-ekran jest wyłą­czo­ny, ale w tle pro­ce­sy cho­dzą […]

Apli­ka­cje do pomia­ru łado­wa­nia

Witam, daw­no nie pisa­łem, ale ten blog jesz­cze nie umarł 😉 Opi­szę dzi­siaj 3 apli­ka­cje, któ­re według mnie są naj­lep­sze do pomia­ru prą­du, z jakim ładu­je się nasz smart­fon. Ta war­to­ść zale­ży od paru czyn­ni­ków: mocy łado­war­ki, opo­ru na kablu, pobo­ru prą­du przez tele­fon i mak­sy­mal­ne­go natę­że­nia łado­wa­nia. Ampe­re– Pierw­szą z oma­wia­ny­ch prze­ze mnie apli­ka­cji jest Ampe­re. […]

Kali­bra­cja bate­rii v1.1.2

Sta­ram się udo­sko­na­lić meto­dę kali­bra­cji bate­rii. Oto moja obec­na wer­sja testo­wa: 1. Nała­duj tele­fon od 1% do 100%. 2. Pocze­kaj jesz­cze 10 minut, aby się łado­wał. 3. Odłą­cz łado­war­kę i zużyj bate­rię na tyle, by wska­zy­wa­ła 98 lub 99 pro­cent. 4. Zre­star­tuj tele­fon i pod­łą­cz do łado­wa­nia. 5. Odcze­kaj 30 minut, przy tele­fo­nie pod­łą­czo­nym pod łado­war­kę. […]

Min­free, Ram mana­ger

Opi­szę, jak popraw­nie usta­wić war­to­ść min­free, tak aby cały czas sys­tem dys­po­no­wał dużą ilo­ścią ramu i nie wyrzu­cał apli­ka­cji z tej pamię­ci. Do usta­wia­nia min­free pro­po­nu­ję uży­wać apli­ka­cji ram mana­ger. Wystę­pu­je ona w wer­sja­ch free i pro, ale już w wer­sji free moż­na manu­al­nie dosto­so­wy­wać min­free. Min­free jest to plik znaj­du­ją­cy się w /sys/module/lowmemorykiller/minfree Może­my […]

GPU FreQ vs bate­ria i gry

Prze­pro­wa­dzi­łem w tym tygo­dniu paro­dnio­we testy bate­rii przy zmniej­sze­niu mak­sy­mal­ne­go FreQ GPU do 128 MHz. W sys­te­mie róż­ni­ca wydaj­no­ścio­wa była bar­dzo bar­dzo mała, powie­dział­bym, że oko­ło 5%. Nie gram w wie­le gier 3d. W gra­ch 2d roz­ryw­ka była tak samo płyn­na, jak wcze­śniej. Gry 3d w któ­re gra­łem : Chec­ko­ut Chal­len­ge – przy 400mhz roz­gryw­ka […]

Następna strona » « Poprzednia strona