Kategoria: Bez kate­go­rii

00ff00.tk

Za parę dni obec­na dome­na skoń­czy mi się, posta­ram wte­dy się prze­nieść na inną. Jed­nak przez parę dni pew­nie nie będzie dostę­pu do mojej stro­ny. Nowa stro­na będzie naj­praw­do­po­dob­niej dostęp­na pod adre­sem 00ff00.tk  Jeśli by tak nie było spójrz­cie na pro­fil moje­go disqu­sa, tam umiesz­czę nowy adres dome­ny po jej skon­fi­gu­ro­wa­niu https://disqus.com/by/adamo1139/

Przy­kład skryp­tu na logo­wa­nie natę­że­nia prą­du pobie­ra­ne­go przez smart­fon. 

Stwo­rzy­łem skrypt, któ­ry co okre­ślo­ny czas logu­je natę­że­nie uży­wa­ne przez nasz tele­fon do pli­ku na tele­fo­nie. Powi­nien dzia­łać bez edy­cji na więk­szo­ści tele­fo­nów, nie wiem jak wyglą­da struk­tu­ra fol­de­rów na urzą­dze­niach z MTK, może być inna. Za pomo­cą skryp­tu po dodat­ko­wej obrób­ce może­my na przy­kład obli­czyć ener­gię, jaką zuży­wa smart­fon. Trze­ba­by zwięk­szyć czę­sto­tli­wość logo­wa­nia, wie­dzieć […]

AMP

Sie­ma. Odpa­li­łem AMP! na stro­nie. Jest to spo­sób bły­ska­wicz­ne­go łado­wa­nia stron z mniej­szą skom­pli­ko­wa­no­ścią ele­men­tów. Świet­ne roz­wią­za­nie, jeśli macie wol­ny lub limi­to­wa­ny inter­net. Aby wejść na stro­nę z włą­czo­nym AMP!, w polu na adres URL nale­ży dodać /amp na koń­cu. Wyni­ki w mobil­nym  Google powin­ny auto­ma­tycz­nie kie­ro­wać do wer­sji stro­ny z AMP. Stro­na głów­na nie […]

Poglą­do­wy skrypt na dump/wipe cache z RAMu 

Skrypt wyma­ga roota. Jest podob­ny w budo­wie do moich innych skryp­tów. Czy­ści bufor cache z RAMu, któ­ry jest opi­sy­wa­ny jako „cached” w pli­ku /proc/meminfo lub jako wynik # dup­sys memin­fo. Dzia­ła tyl­ko wte­dy, gdy ekran jest włą­czo­ny. Żeby dzia­łał na urzą­dze­niach innych, niż Nexus 4 praw­do­po­dob­nie będzie­cie musie­li edy­to­wać linij­kę doty­czą­cą ste­row­ni­ka ekra­nu, gdzie plik […]

Skrypt na wyłą­cze­nie łado­wa­nia przy okre­ślo­nym pozio­mie bate­rii. 

Witam. Pół roku temu przy pomo­cy kole­gi z forum ACPL zro­bi­łem swój pierw­szy uży­tecz­ny skrypt w bashu 😀 Słu­ży do tego, aby, gdy zosta­wiam tele­fon na noc przy łado­war­ce, gdy wskaź­nik nała­do­wa­nia prze­kro­czy okre­ślo­ny poziom, to łado­wa­nie zosta­nie zaprze­sta­ne. Testo­wa­łem już dzia­ła­nie tego na 2 ker­ne­lach (Faux i Fran­co w wer­sji pasu­ją­cej do romów na […]

Andro­id myli Mega­baj­ty z Mibi­baj­ta­mi oraz czasami…się nie myli

Już śpie­szę wyja­śniać tytuł. Jak kupu­je­my smart­fon, to czę­sto mamy wybór pojem­no­ści pamię­ci FLASH w tele­fo­nie. I jest ona wyra­ża­na w GB. 1 GB to 10 do potę­gi 9, czy­li 1 000 000 000. Gdy kupu­je­my nato­miast kost­ki pamię­ci RAM, to 1 GB nagle się sta­je 1024MB, czy­li 1 048 576KB , czy­li 1 073 […]

Pora na nowy wpis. Porów­na­nie dobrej łado­war­ki i złej łado­war­ki.

Witam, wró­ci­łem z powo­du, że pew­na oso­ba mnie spy­ta­ła, dla­cze­go nie ma postów na blo­gu. No i już są 😉 Mam parę pomy­słów i zale­głych tema­tów. Od maja cze­kał ten. Łado­war­ka, a w zasa­dzie zasi­lacz, jest łado­war­ce nie­rów­na. Posia­dam 2 łado­war­ki 2-por­to­­we niby 2A z Alie­xpress. Obie padły po mie­sią­cu uży­wa­nia. Bar­dzo się grza­ły, na […]

Zmia­na dome­ny! 00ee00.pl

Witam, jak widzie­li­ście w tytu­le. 3 maja mi stuk­nie rok od kupie­nia tej dome­ny. Nie będę jej prze­dłu­żał na razie, może kie­dyś ją wycią­gnę, jeśli wpad­nie do puli wol­nych domen. Zmie­niam dome­nę i hosting, nowa stro­na będzie się mie­ści­ła na 00ee00.pl. Posta­ram się rów­nież odbu­do­wać forum na forum.00ee00.pl

Wyświe­tlacz – retro

RoundR, czy­li wyświe­tlacz o zaokrą­glo­nych rogach. Dzi­siaj przed­sta­wię wam apli­ka­cję, któ­ra pozwa­la na zmia­nę kan­tów wyświe­tla­cza w waszych smart­fo­nach na zaokrą­glo­ne. Apli­ka­cje może­cie zna­leźć na przy­kład tutaj w Skle­pie Play https://play.google.com/store/apps/details?id=mohammad.adib.roundr Jest też pod tą samą nazwą, czy­li RoundR, w repo­zy­to­rium F-dro­­id. Na tą apli­ka­cję tra­fi­łem już daw­no, jed­nak ostat­nio o niej sobie znów przy­po­mnia­łem. […]

Przy­spie­sze­nie korzy­sta­nia ze smart­fo­na

Cześć, zapre­zen­tu­ję wam szyb­ki spo­sób na przy­spie­sze­nie korzy­sta­nia ze smart­fo­na. Nie doda wam to mocy obli­cze­nio­wej, skró­ci tyl­ko nie­po­trzeb­nie tra­co­ny czas. 1. Ustaw czas dłu­gie­go przy­trzy­ma­nia glo­bal­nie, czy­li w całym sys­te­mie. W kit­ka­cie jest to ulo­ko­wa­ne w apli­ka­cji usta­wień > uła­twie­nia dostę­pu > czas dotknię­cia i przy­trzy­ma­nia. War­tość zmie­nia­my na niż­szą od domyśl­nej, ja uży­wam […]

Następna strona »