Wyświe­tla­cz – retro

Roun­dR, czy­li wyświe­tla­cz o zaokrą­glo­ny­ch roga­ch.
Dzi­siaj przed­sta­wię wam apli­ka­cję, któ­ra pozwa­la na zmia­nę kan­tów wyświe­tla­cza w waszy­ch smart­fo­na­ch na zaokrą­glo­ne. Apli­ka­cje może­cie zna­leźć na przy­kład tutaj w Skle­pie Play https://play.google.com/store/apps/details?id=mohammad.adib.roundr

Jest też pod tą samą nazwą, czy­li Roun­dR, w repo­zy­to­rium F-dro­id.
Na tą apli­ka­cję tra­fi­łem już daw­no, jed­nak ostat­nio o niej sobie znów przy­po­mnia­łem.

Kolej na omó­wie­nie opcji:
-mamy kon­tro­lę, któ­re rogi mają być zaokrą­glo­ne, czy­li może­my osią­gnąć kształt, jaki mają iko­ny w Sail­fi­sh OS, czy­li zaokrą­glo­ne są 2 prze­ciw­le­głe boki, a 2 pozo­sta­łe są kan­cia­ste.
Ja jed­nak pole­cam trzy­ma­nia się 4 zaokrą­glo­ny­ch boków, ponie­waż te usta­wie­nia doty­czą też choć­by fil­mów czy gier, któ­re dziw­nie wyglą­da­ją z nie­wszy­ski­mi boka­mi zaokrą­glo­ny­mi.

-Mamy moż­li­wo­ść usta­wie­nia auto­star­tu pro­ce­sy przy włą­cze­niu tele­fo­nu – zale­cam zaptasz­ko­wa­nie tego.

-Może­my ukryć powia­do­mie­nie w cen­trum powia­do­mień za pomo­cą Usta­wień sys­te­mo­wy­ch.

-Może­my usta­wić, jaką czę­ść ekra­nu będą zaj­mo­wa­ły zaokrą­gle­nia. Mak­sy­mal­na war­to­ść to 62, ja uży­wam 35.

-Jest opcja ryso­wa­nia zaokra­gleń pod sta­tus barem, lub na sta­tus barze na 2 pla­nie. 1 z nich daje efekt podob­ny do uży­wa­nia Mes­sen­ge­ra.

Czy ekran LCD nie prze­szka­dza w uży­wa­niu tej apli­ka­cji?

Sądzę, że nie. Przy oglą­da­niu fil­mu zwy­kle mamy i tak pasy z góry lub dołu, więc zaokra­gleń nie widać, przy fil­mi­ka­ch na YT to też nie powin­no prze­szka­dzać.
Ze swo­ich doświad­czeń, zaokrą­gle­nia nie są zauwa­żal­ne na ciem­nym pul­pi­cie, są lek­ko widocz­ne na sza­rej kla­wia­tu­rze, tzn przy­ci­ski na kra­wę­dzia­ch są lek­ko ucię­te.
Zaokrą­glo­ne kra­wę­dzie moim zda­niem wyglą­da­ją cydow­nie na bia­ły­ch stro­na­ch inter­ne­to­wy­ch. W nocy prze­glą­da­jąc inter­net nie zauwa­ży­łem, żeby zaokrą­gle­nia wyda­wa­ły się sza­ra­we – kon­tra­st robi swo­je i wyda­je się, jak­by były czar­ne.

Dopie­ro na sza­rym moty­wie Tapa­tal­ka moż­na zoba­czyć, że czar­ny kolor na pane­lu LCD nie jest zupeł­nie czar­ny.

Apli­ka­cja u mnie zuży­wa 22MB, nie zda­ży­ło mi się, żeby była ubi­ta przez sys­tem, po restar­cie od razu była włą­czo­na. Podej­rze­wam, że zuży­cie razu będzie rosło pro­por­cjo­nal­nie do roz­dziel­czo­ści ekra­nu.

  • Van­gre­en

    Faj­na apka 😉
    Jedy­ny minus to uży­cie ramu ( u mnie 20mb ) i jak dla mnie to dys­kwa­li­fi­ku­je ta apli­ka­cje ;/

    • Przed chwi­lą znów spraw­dzi­łem u sie­bie i w tej chwi­li zuży­wa u mnie 5.3MB ramu, dziw­ne 😉

    • Spraw­dzi­łem to. Apka pobie­ra 5MB, gdy sam pro­ces zaokrą­gla­nia ekra­nu jest włą­czo­ny i pobie­ra ok. 20MB, gdy inter­fejs usta­wień tej apki jest w tle. Jeże­li usta­wi­sz tą apkę na auto­start i zre­star­tu­je­sz tele­fon, będzie pobie­ra­ła 5MB ramu 🙂