Apli­ka­cja cały czas w ramie

Czę­sto mamy tak, że chce­my mieć jaką­kol­wiek apli­ka­cję napraw­dę zawsze w pamię­ci RAM. Jest to na przy­kład laun­cher. Opi­szę, jak to usta­wić. Wyma­ga to conajm­niej roota i emu­la­to­ra ter­mi­na­la.

1.Potrzebujemy nume­ru PID, jakie­go aku­rat uży­wa apli­ka­cja. Znam na to 2 spo­so­by:

1a. komen­da: # pro­crank
i w spi­sie pro­ce­sów szu­ka­my tego, do któ­re­go chce­my się dobrać i zmie­nić mu prio­ry­tet. W pierw­szej kolum­nie będzie numer PID, nazwa apli­ka­cji będzie w ostat­niej kolum­nie.

1b. komen­da: $ ps | grep [nazwa­_pa­kie­tu­_a­pli­ka­cji]
nie wyma­ga roota ani Busy­bo­xa, więc pew­nie będzie łatwiej­sza dla więk­szo­ści osób. 

2.Wpisujemy pole­ce­nie: echo [pożą­da­ny­_prio­ry­tet] > /proc/[numerPID]/oom_adj & chmod 444 /proc/[numerPID]/oom_adj

3. Aby spraw­dzić, czy się nam uda­ło, wpi­su­je­my: cat /proc/[numerPID]/oom_adj War­to­ść powin­na się zga­dzać z tą, któ­rą chcie­li­śmy usta­lić. Ten krok moc­na pomi­nąć.

Goto­we, może­my uży­wać od -17 do 17, ale oso­bi­ście nie uży­wam zwy­kle war­to­ści na minu­sie, powo­do­wa­ły jakieś pro­ble­my. Prio­ry­tet jest usta­wio­ny tyl­ko do cza­su następ­ne­go włą­cze­nia apki, czy­li w przy­pad­ku laun­che­ra zapew­ne do restar­tu tele­fo­nu. Spró­bu­ję opi­sać takie­go coś, żeby w init.d był skrypt, któ­ry to wyko­nu­je co rebo­ot.

 • Qli­max

  Zaczą­łeś faj­nie, ale potem moc­no skom­pli­ko­wa­łeś. 😉

  • Czas zro­bić dru­gą czę­ść słow­nicz­ka pojęć 😉 Fak­tycz­nie, strasz­nie to nie­czy­tel­ne, spró­bu­ję to ogar­nąć.

  • Powin­no być lepiej. Strasz­nie to roz­strze­lo­ne, qle ogól­nie mię­dzy wszyst­ki­mi komen­da­mi jest tyl­ko 1 spa­cja

   • Qli­max

    Więk­szo­ść stron for­ma­tu­je tek­st tyl­ko wyrów­na­niem do lewej. Nie wiem po co uży­wa­łeś wyju­sto­wa­nia. Na róż­ny­ch ekra­na­ch róż­nie to wyglą­da i nie trud­no o brzyd­kie efek­ty tak jak powy­żej.

    • Tyl­ko pisa­łem na tele­fo­nie i wrzu­ci­łem od razu, żad­ny­ch usta­wień nie zmie­nia­łem.