Dump Cache raz jesz­cze ;)

Jak widzie­li­ście wczo­raj, myśla­łem, że w andro­idzie przy restar­cie ekra­nu wipu­je się cache. Nie zadzia­ła­ło. Ale znam roz­wią­za­nie, aby dzia­ła­ło. Dowie­dzia­łem się, że moż­na łatwo osią­gnąć wipe cache z ramu przy pomo­cy jednej/paru komend.
Do tego potrze­ba roota.
1.Włączamy ter­mi­nal emu­la­tor.
2.Wpisujemy „su” i akcep­tu­je­my proś­bę super­SU albo inne­go pro­gra­mu przy­dzie­la­ją­ce­go pra­wa roota.
3.Wpisujemy „sync”
4.Wpisujemy „echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches”

Tym spo­so­bem zwi­po­wa­li­śmy cache.
Ale chce­my robić to, gdy ekran się wyga­sza. Jak? Tasker 😉 ja nie znam się zbyt­nio na nim, wiec nie będę pisał, jak usta­wić pro­fil, na pew­no zro­bił­bym wie­le błę­dów. Jed­nak inter­net jest pełen od „how to” z Taske­rem, wiec na pew­no sobie pora­dzi­cie.
Powo­dze­nia! Pisze­cie, czy dzia­ła. Żeby spraw­dzić, może­my moni­to­ro­wać war­to­ść cached w ram mana­ger od juwe­11

 • Rap­t0r22

  Po co pisać sync? Ja nie uży­wa­łem i jakoś poszło. 

  • ada­mo­1139

   Poczy­taj, co to za komen­da. To doty­czy kwe­stii zmi­ni­ma­li­zo­wa­nia ilo­ści utra­co­ny­ch dany­ch użyt­kow­ni­ka.

   • Wod­nik Szu­wa­rek

    Cie­ka­we rze­czy pisze­sz na tym blo­gu, ale zmień sza­blon na jasny bo kiep­sko się czy­ta.

    • ada­mo­1139

     Każ­dy woli coś inne­go, ja wła­śnie chwa­łę ten blog za to, że jest ciem­ny . W nocy nie wali po ocza­ch. Może dało­by się zro­bić 2 motyw do wybo­ru w stop­ce stro­ny, wte­dy każ­dy był­by szczę­śli­wy 😉 w dużej czę­ści prze­glą­da­rek jest coś takie­go, jak Reader mode i wte­dy tek­st jest sepa­ro­wa­ny i otwie­ra­ny w spe­cjal­nym oknie, auto­ma­tycz­nie for­ma­to­wa­ny itp. I tam zwy­kle jest wybór kolo­ru tła. 

     • Wod­nik Szu­wa­rek

      To zrób opcję wybo­ru mię­dzy moty­wem jasnym i ciem­nym.

     • Qli­max
     • Wod­nik Szu­wa­rek

      W ciem­no nie inwe­stu­ję.

     • Qli­max

      To cie­sz się con­ten­tem dostęp­nym za dar­mo.

     • ada­mo­1139

      Ja zain­we­sto­wa­łem w dome­nę i co mie­siąc bulę za kon­to pre­mium, żeby­ście mie­li szyb­szy dostęp i brak reklam 

     • Wod­nik Szu­wa­rek

      Co mie­siąc? Raczej rocz­ny abo­na­ment. Dome­na kosz­tu­je gro­sze. Co inne­go ser­wer wir­tu­al­ny i tutaj rocz­na opła­ta 100–300zł w zależ­no­ści od dostaw­cy.

     • ada­mo­1139

      Jak takie gro­sze, może­sz mi je zwró­cić 😉 na razie było tanie, ale za prze­dłu­że­nie tro­chę zapła­cę. Pła­ce co mie­siąc, mam nie­wiel­ki ruch na stro­nie, wiec tani hosting wystar­cza.

     • BuKoX

      Faj­nie jak­byś dodał wtycz­kę do Google+ żeby się w stru­mie­niu poka­zy­wa­ło. Da radę?

     • ada­mo­1139

      Jak­bym znał dokład­ną nazwę wtycz­ki, to mogę to zro­bić zaraz. 

     • Qli­max

      Coś mi wczo­raj wysko­czy­ło, ale AdBlock prze­chwy­cił. Zosta­ła tyl­ko ram­ka o tym, że cba.pl utrzy­mu­je się z reklam i pro­szą o doda­nie ich do wyjąt­ków.
      Tego gifa zablo­ko­wa­łem już w prze­glą­dar­ce. 😉

     • ada­mo­1139

      Tak, wczo­raj mi się koń­czył okres roz­li­cze­nio­wy i zabu­li­łem za następ­ny mie­siąc, ale przez parę godzin były rekla­my na mojej stro­nie.

     • Qli­max

      Ile pła­ci­sz za to?
      Coś tam pisa­li o naj­tań­szym pla­nie za 4zł.

     • ada­mo­1139

      4.90zł/mc, prze­dłu­że­nie dome­ny na następ­ny rok kosz­to­wa­ło­by 65zł, a samo zaję­cie dome­ny, to było chy­ba koło 12zł. Nie mam zdjęć na stro­nie i skom­pre­so­wa­łem tło, wiec stro­na mało waży i na luzie mi to wystar­cza

     • star­k2991

      A na komen­ta­rza­ch nie doro­bi­sz? 😉

     • ada­mo­1139

      ? Miał­bym mieć rekla­my w komen­ta­rza­ch, czy co? B)