Skut­ki krót­ko­trwa­łe­go niskie­go napię­cia bate­rii i nie­bez­piecz­na kali­bra­cja

Ostat­nio pisa­łem o RLO­Dzie, co go mia­łem. Był spo­wo­do­wa­ny niskim napię­ciem na bate­rii (2.95V). Myśla­łem, że bate­ria stra­ci na tym wie­le pojem­no­ści i się roz­ka­li­bru­je. Jed­nak, bate­ria się dobrze ska­li­bro­wa­ła, z war­to­ścia­mi bar­dzo bez­piecz­ny­mi. zwy­kle mia­łem cykl 3.5V-4.2V, po kali­bra­cji mam 3.6V-4.28V, zatem jest tro­chę róż­ni­cy. Nie zauwa­ży­łem żad­ne­go oszczerb­ku bate­rii na żywot­no­ści, od cza­su kali­bra­cji i peł­ne­go nała­do­wa­nia mia­łem jeden drop bate­rii, na 10 min od skoń­cze­nia kali­bra­cji. Teraz, przez tydzień nie mam żad­ny­ch dziw­ny­ch dro­pów. Może ktoś chce zary­zy­ko­wać i spraw­dzić tę meto­dę u sie­bie. Tak więc roz­pi­szę ją w punk­ta­ch. Ist­nie­je ewen­tu­al­no­ść, że uży­wa­jąc tej meto­dy schrza­ni­my bate­rię, wiec nie będzie się już włą­czać do nor­mal­ne­go łado­wa­nia i trze­ba będzie łado­wać w łado­war­ce zewnętrz­nej. Bez roota ta meto­da na 100% nie zadzia­ła.

1. Nała­duj tele­fon do 99% i patrz na ekran.
2. Gdy wsko­czy 100%, nie odpi­naj łado­war­ki i zwi­puj plik batterystats.bin .
3. Teraz roz­ła­duj bate­rię, spraw­dzaj regu­lar­nie napię­cia na bate­rii. Gdy napię­cie będzie przy 3.2V zale­cam pod­łą­czyć tele­fon do łado­war­ki, dzię­ki temu nie ma aż tak duże­go ryzy­ka na pad­nię­cie bate­rii.
4. Nała­duj do peł­na (koniecz­nie spraw­dzaj napię­cia!!! Aby spraw­dzić napię­cie bate­rii przy łado­war­ce, musi­sz na chwi­lę ją odłą­czyć i wte­dy spraw­dzać war­to­ść) i roz­ła­duj ponow­nie.
5. Przez parę cykli war­to dokład­nie moni­to­ro­wać napię­cie bate­rii. Naj­le­piej zrób wid­get z napię­ciem na pul­pi­cie, lub na sta­tus­ba­rze.

 • Qli­max

  Już myśla­łem, że coś ci się sta­ło z tą bate­rią, bo nie pisa­łeś przez tydzień.

  To jak z cza­sa­mi pra­cy na łado­wa­niu? Są jakieś korzy­ści z tego ryzy­ka?
  Jakieś widocz­ne skut­ki ubocz­ne?

  • ada­mo­1139

   Byłem na 4-dnio­wej wyciecz­ce szkol­nej 😉 bate­ria dzia­ła podob­nie, tro­chę sta­bil­niej­sze są napię­cia, jak z cza­sem, to nie wiem, bo mia­łem teraz czę­sto na 100% jasno­ść usta­wio­ne, ale chy­ba jest podob­nie, jak wcze­śniej.

   • Qli­max

    Piwak powia­da­sz? 😉

    Napię­cia są nie­co wyż­sze, więc wyda­je mi się, że przy kil­ku pro­cen­ta­ch tele­fon póź­niej się będzie wyłą­czał i pozwo­li mini­mal­nie wię­cej wyci­snąć z bate­rii.

    Tyl­ko czy to dobre dla samej bate­rii?

    • ada­mo­1139

     Chy­ba sprze­da­je n4 i kupu­je n5 😉 mógł­bym jesz­cze raz zro­bić taką kali­bra­cję, zro­bię, ale nie teraz, chce tro­chę pocze­kać i udo­wod­nić, że plik batterystats.bin ma zna­cze­nie dla kali­bra­cji napięć bate­rii.