Adre­no vs power vr

Witam wszyst­ki­ch tu zgro­ma­dzo­ny­ch 😉

Dzi­siaj, na proś­bę Qli­ma­xa stwo­rzę wpis, pod któ­rym może­my dys­ku­to­wać o wydaj­no­ści GPU oraz porów­ny­wać ją. Ja mia­łem kon­takt z nie­wie­lo­ma GPU na telefony/tablety, stąd pro­szę, aby­ście uzu­pel­nia­li moją wie­dzę.

Czym może­my się sugerować(nie mówię, że nasze wnio­ski będą popraw­ne..) , jeże­li cho­dzi o wydaj­no­ść w gra­ch?
-ilo­ścią punk­tów w antu­tu w teście 3d lub w 3dmar­ku, lub innym podob­nym (ja naj­bar­dziej ufam 3dmark)
-nazwą GPU
-mocą obli­cze­nio­wą GPU
-płyn­no­ścią w kon­kret­ny­ch gra­ch
-przy porów­ny­wa­niu dwó­ch GPU z taką samą nazwą, jesz­cze ilo­ścią rdze­ni (np mali t720 mp2, t720 mp4) i czę­sto­tli­wo­ścią.

Czy­li mamy moż­li­wo­ść suge­ro­wa­nia się war­to­ścia­mi teo­re­tycz­ny­mi i prak­tycz­ny­mi. Oczy­wi­ście prak­tycz­ne są lep­sze.

Tutaj macie wydaj­no­ść w gflop­sa­ch naj­po­pu­lar­niej­szy­ch GPU mobil­ny­ch i paru desk­to­po­wy­ch http://kyokojap.myweb.hinet.net/gpu_gflops/

Naj­pierw przyj­żę się mocy obli­cze­nio­wej.

Widać, że naj­więk­szą wydaj­no­ść w GPU mobil­nym ma adre­no 430 (snap­dra­gon 810), power vr gx6850 (Apple a8x, pew­nie to w Ipa­da­ch) i Tegra K1. Więk­szo­ść z nich to GPU do table­tów, snap 810 jest sto­so­wa­ny też w tele­fo­na­ch, ale wia­do­mo, że się strasz­nie grze­je. Po pro­stu jest wpy­cha­ny do tele­fo­nów na siłę.

Wiec zaostrzę wymo­gi do GPU w tele­fo­na­ch z andro­idem.
Naj­moc­niej­sze z tego seg­men­tu są adre­no 330/420 (w obu bar­dzo podob­na moc obli­cze­nio­wa), power vr g6430, mali t760 mp8. Czy te teo­re­tycz­ne war­to­ści wyda­ją się zgod­ne z praw­dą? Jak naj­bar­dziej. Przy­naj­mniej porów­nu­jąc je tyl­ko mię­dzy sobą, bez wlicz­nia w to inny­ch GPU. No a co wyj­dzie, jak to wli­czy­my? Wli­czy­my np adre­no 430. Czy jest 2 razy moc­niej­sze od adre­no 330? Na pew­no nie. Czy­li moc obli­cze­nio­wa nie jest naj­lep­szym wskaź­ni­kiem wydaj­no­ści w gra­ch. Porów­na­my coś z innej pół­ki, z czym mia­łem do czy­nie­nia przez 2 lata. Na przy­kład power vr sgx540 @384mhz i adre­no 320 64ALU @400mhz. Teo­re­tycz­nie adre­no jest 10x moc­niej­sze (@Qlimax -wcze­śniej porów­ny­wa­łem do power vr sgx540 @307mhz, wte­dy wycho­dzi 15x) . A jak jest w bench­mar­ka­ch 3d? Sgx540 w 3d Mar­ku przy 1280x720 ma oko­ło 2 500 pkt (na ich stro­nie pisze co inne­go, ale mia­łem ten tele­fon, robi­łem ten test i pamię­tam) , adre­no 320 ma tam 11000 pkt. 11:2.5=~4 10=/=4 Czy­li, moc obli­cze­nio­wa ma się nijak do mocy GPU w bench­mar­ka­ch, jeśli porów­nu­je­my GPU inny­ch firm.

Inny przy­kład? Teraz będzie jesz­cze wię­cej miej­sc, gdzie porów­na­my. Adre­no 203 @245mhz vs sgx 540 @384mhz w 3dmar­ku, gflop­sa­ch i w gra­ch. W 3dmar­ku oba mają podob­ne war­to­ści.
W gflop­sa­ch adre­no ma o oko­ło 1/3 więk­szą wydaj­no­ść od sgx’a. W gra­ch – na adre­no 203 tnie się (15fps) wie­le gier 2d i poło­wa 3d. W gry jak GTA SA, GTA 3, czy MC 4 nie ma szans pograć, na sgxie wszyst­kie gry 2d cho­dzą w 60fps, GTA SA/3 cho­dzi ok ma śred­ni­ch, mc4 cho­dzi płyn­nie na niski­ch. I tu widać, że i moc obli­cze­nio­wa jest bar­dzo sła­bym porów­na­niem, i bench­mar­ki.

Wiec jak oce­nić, czy wydaj­no­ść w tele­fo­nie nam pasu­je? Trze­ba pograć w parę gier i zoba­czyć, lub się zapy­tać kogoś, kto ma ten tele­fon. Jed­nak z moich obser­wa­cji wyni­ka, że tyl­ko adre­no, mimo wyso­kiej mocy obli­cze­nio­wej, są sła­be w gra­ch.

 • Qli­max

  Są jesz­cze inne czyn­ni­ki, któ­re war­to brać pod uwa­gę. Mię­dzy inny­mi wer­sja sys­te­mu. Tyl­ko tu już są dziw­ne rze­czy. Nie­któ­re gry na lol­ku dzia­ła­ją lepiej niż na KK (Nexu­sie 5 – Adre­no 330 @450 MHz), a inne odwrot­nie lub wca­le – rosyj­ska rulet­ka. 😉

  Opty­ma­li­za­cja sil­ni­ków gra­ficz­ny­ch ma tu chy­ba jed­nak klu­czo­we zna­cze­nie. Naj­ła­twiej jest ukła­dom z serii Mali – są naj­po­pu­lar­niej­sze i naj­bar­dziej się opła­ca opty­ma­li­zo­wać wła­śnie pod nie. Adre­no potrze­bu­je więk­szej mocy obli­cze­nio­wej by uzy­skać podob­ne rezul­ta­ty, gdy dewe­lo­per nie zaim­ple­men­to­wał opty­ma­li­za­cji dla tych wła­śnie ukła­dów.

  Co do porów­nań wydaj­no­ści w gra­ch, to nie samo GPU ma zna­cze­nie a cały SoC. Wie­le obli­czeń taki­ch jak np sztucz­na inte­li­gen­cja nale­ży do zadań CPU. Spo­ro efek­tów gra­ficz­ny­ch poło­wicz­nie uży­wa CPUGPU.

  A wra­ca­jąc do porów­na­nia Tego „gamin­go­we­go” chi­no­la z komór­ko­ma­nii, to oglą­da­łem na YT game­playe z Meizu MX4 z dokład­nie tym samym SoC i na moim tele­fo­nie spo­ro gier wyglą­da­ło i dzia­ła­ło lepiej. Meizu MX4 lago­wał nawet w Modern Com­bat 5, co u mnie nie mia­ło miej­sca. Gier­ki Mad­fin­ger Games (Dead Trig­ger, Sha­dow­gun) na Nexu­sie dzia­ła­ją wzo­ro­wo na full deta­la­ch. Gene­ral­nie gier­ki od Game­lo­ftu lepiej śmi­ga­ją po paru aktu­ali­za­cja­ch, bo na świe­żo po pre­mie­rze na Adre­no kiep­sko się gra w ich pro­duk­cje.

 • Qli­max

  Jesz­cze jed­na waż­na rze­cz – naj­lep­sza do gra­nia jest plat­for­ma opar­ta o Tegrę.
  Wystar­czy wej­ść do skle­pu i wpi­sać THD. Zosta­nie­my zala­ni wie­lo­ma popu­lar­ny­mi tytu­ła­mi wer­sja­ch spe­cjal­nie zop­ty­ma­li­zo­wa­ny­ch pod ukła­dy nVi­dii z wie­lo­ma uspraw­nie­nia­mi gra­ficz­ny­mi.

  • ada­mo­1139

   O tegrze bar­dzo mało wiem, ale to cie­ka­wy układ. Tegra jest bar­dzo Nie-popu­lar­na w moim oto­cze­niu.

 • Dawid Polesz­czuk

  huawei mate 7 z kiri­nem 925 i… gta san andre­as cho­dzi gorzej niż na nexu­sie 5, a porów­ny­wal­nie z nexu­sem 4.

  gflop­sy:

  kirin 925 – 76.8

  snap 800 – 128.6

  snap s4 pro – 57.6

  o ile wynik w porow­na­niu do n5 nie dzi­wi, to juz w porow­na­niu z nexu­sem 4 wypa­da sła­bo. tym bar­dziej że nexus 4 kosz­to­wał ponad 2 razy mniej.

  • ada­mo­1139

   W nexu­sie masz inną roz­dziel­czo­ść.

   • Dawid Polesz­czuk

    wiem, 720p vs 1080. dla­te­go tez uwa­zam ze roz­dziel­czo­sc wiek­sza niz 720p to bez­sens.

    • ada­mo­1139

     Qli­max już pisał o tym, że on ma usta­wio­ne HD w n5 w gra­ch. Spró­buj, może będzie dużo lepiej 

     • Qli­max

      Żeby nie było – gry, któ­re porów­ny­wa­łem z geameplay’ami z Meizu MX4 ogry­wa­łem testo­wo na FHD, żeby róż­ni­ca roz­dziel­czo­ści mogła być pomi­nię­ta.

     • DexQ

      Mogę spy­tać jak? Z racji bate­rii i nad­mier­ne­go prze­grze­wa­nia w Z2 rów­nież poświę­cił­bym FHD w gra­ch.

     • ada­mo­1139

      Quli­max to ogar­nia, ja nie chce Ci źle pod­po­wie­dzieć, bo tego nie robi­łem, bo nie mia­łem takiej potrze­by. Ale z tego co pamię­tam, to się robi­ło tak, że w ter­mi­na­lu wpi­sy­wa­ło się „ws” i porzą­da­ną roz­dziel­czo­ść, a następ­nie usta­wia­ło się dpi poprzez komen­dę. Zaczep gdzieś quli­ma­xa, ja nie do koń­ca to ogar­niam

     • ada­mo­1139

      Zna­la­złem http://android.wonderhowto.com/how-to/change-your-androids-screen-resolution-without-root-access-0160439/ na moje oko powi­nie­neś wpi­sać w adb: adb shell wm 1280x720 && adb shell wm den­si­ty 320 && adb rebo­ot . Tyl­ko naj­pierw zain­sta­luj nova laun­cher czy coś podob­ne­go i ustaw chwi­lo­wo jako domyśl­ny, bo ten od Sony pew­nie będzie wywa­lal błę­dy.