ZIP vs APK

Plik apk jest tak napraw­dę pli­kiem zip. Więc może­my zmie­niać nazwę nazwa.apk na nazwa.zip. Roz­pa­ko­wać archi­wum, zmie­nić pli­ki, zapa­ko­wać i pod­pi­sać. A na koniec zain­sta­lo­wać wła­sną wer­sję 😉

 • Qli­max

  Tak się modu­je Mine­cra­fta. 😉
  Tyl­ko for­mat teo­re­tycz­nie inny.

 • Dawid Polesz­czuk

  co cie­ka­we uzy­wa­jac pro­gra­mu x-plo­re mozna roz­pa­ko­wy­wac .apk bez­po­sred­nio na tele­fo­nie bez uprzed­ni­ch ope­ra­cji zmia­ny for­ma­tu.

  • ada­mo­1139

   Tak, te pro­gra­my zna­ją tą zależ­no­ść zip/apk i pozwa­la­ją na roz­pa­ko­wy­wa­nie i wycią­ga­nie pli­ków z archi­wum apk