Słow­ni­czek pojęć #1

Jako, iż chce, aby każ­dy mógł się cze­goś nauczyć a tej stro­nie, zacznę od pod­staw. Pod­sta­wą są wyra­że­nia zwią­za­ne z andro­idem.

Root – odpo­wied­nik admi­ni­stra­to­ra w sys­te­mie Win­dows, dostęp do nie­go pozwa­la na edy­cję pli­ków sys­te­mo­wy­ch.

Bootlo­ader – każ­dy tele­fon z andro­idem ma bootlo­ader. Ładu­je on ker­nel do pamię­ci tuż po roz­ru­chu dys­ku smart­fo­na. Jeże­li bootlo­ader jest zablo­ko­wa­ny, tyl­ko zacer­ty­fi­ko­wa­ne ker­ne­le mogą być łado­wa­ne do pamię­ci. Jeże­li jest odblo­ko­wa­ny, każ­dy ker­nel, jaki wgra­my (oczy­wi­ście tyl­ko ten do swo­je­go tele­fo­nu) , będzie łado­wa­ny przez bootlo­ade­ra.

Busy­box – jest to zbiór komend z jądra linu­xa. Dzię­ki nie­mu może­my pro­wa­dzić zaawan­so­wa­ną kon­tro­lę sys­te­mu i zmie­niać głę­bo­ko ukry­te usta­wie­nia.

Biblio­te­ki – ina­czej „liby”, są to pli­ki, któ­re poma­ga­ją pro­gra­mo­wi wyko­nać kod pro­gra­mu. Pobie­ra­jąc ze skle­pu play grę 3d, na pew­no wśród jej pli­ków będą biblio­te­ki sil­ni­ka gra­ficz­ne­go. W andro­idzie są rów­nież liby odpo­wia­da­ją­ce za: spraw­no­ść apa­ra­tów, wytwa­rza­ny dźwięk, obsłu­ga digi­ti­ze­ra, obsłu­ga ekra­nu.

Digi­ti­zer – czę­ść pane­lu fron­to­we­go smart­fo­na, odpo­wia­da­ją­cą za wyła­py­wa­nie doty­ku naszy­ch pal­ców.

Gaap­sy – pacz­ka zip z apli­ka­cja­mi od Google, zwy­kle insta­lu­je się ją zaraz po zfla­shi­wa­niu romu.

Ker­nel – głów­ny zarząd­ca, spra­wia, że ele­men­ty tele­fo­nu współ­pra­cu­ją ze sobą.                              

SOT – Scre­en On Time, czas, jaki ekran był włą­czo­ny na jed­nym łado­wa­niu.

Hot­plug – zarząd­ca, któ­ry zarząd­ca, żeby przy niskim użyt­ku pro­ce­so­ra, czę­ść rdze­ni była wyłą­cza­na.

Unde­rvol­ting – zmniej­sza­nie napię­cia dawa­ne­go na pro­ce­sor, jest oszczę­dza­na ener­gia i i mniej cie­pła jest pro­du­ko­wa­ne, może skut­ko­wać nie­sta­bil­no­ścią sys­te­mu

Overc­loc­king – pod­krę­ca­nie pro­ce­so­ra powy­żej fabrycz­ny­ch czę­sto­tli­wo­ści, czę­sto towa­rzy­szy temu powięk­sza­nie napię­cia.

Deep­sle­ep – tryb, w któ­rym pro­ce­sor zosta­je uśpio­ny i jedy­nie mikro­pro­ce­sor trzy­ma tele­fon w goto­wo­ści, tak aby móc np.  ode­brać połą­cze­nie

Ker­nel panic to komu­ni­kat kry­tycz­ne­go błę­du ker­ne­la. Odpo­wied­nik blue scre­ena w Win­dow­sie. Wyska­ku­je, gdy np. czę­sto­tli­wo­ść pro­ce­so­ra jest nie­od­po­wied­nio za wyso­ka wzglę­dem przy­pi­sa­ne­go napię­cia, albo gdy w ker­ne­lu są złe dane. Aby zoba­czyć przy­czy­nę ker­nel panic, trze­ba włą­czyć sys­tem i utwo­rzyć plik last_kmsg komen­dą w ter­mi­na­lu.

 • moeii

  Podo­ba mi się ciem­ny motyw stro­ny. Cze­kam na arty­kuł o ramie :p

  • Qli­max

   To pew­nie z myślą o smart­fo­na­ch. Czar­ne tła są ener­go­osz­częd­ne dla OLE­Do­wy­ch wyświe­tla­czy.

   • ada­mo­1139

    To nie jest czar­ne tło 😉 jest ciem­ne, ale nie czar­ne. Ale jeże­li chce­cie czar­ne tło, mogę spró­bo­wać zro­bić takie 😉 

    • moeii

     Tło cza­tu i tło arty­ku­łu to taki moc­no sza­ry kolor, taką fak­tu­rą pia­sku, a po boka­ch stro­ny jest nor­mal­ny czar­ny kolor.

     • ada­mo­1139

      Tro­chę myli mi się to, czy ktoś mówi o wer­sji mobil­nej, czy desk­to­po­wej 😉 mi ta pia­sko­wa fak­tu­ra bar­dzo się podo­ba

     • Qli­max

      Na tele­fo­nie jest tyl­ko tek­stur­ka. Na PC są czar­ne pasy po boka­ch.

     • ada­mo­1139

      Jest pia­sko­wa tek­stu­ra na wer­sji mobil­nej?? Mi wyświe­tla ciem­ne, sza­re, jed­no­li­te, tło. Widać u Cie­bie pro­ble­my z nie­pra­wi­dło­wym for­ma­to­wa­niem tek­stu?

     • Qli­max

      Na tele­fo­nie jest dokład­nie taka sama tek­stu­ra jak w głów­nym modu­le na PC.
      Jeśli cho­dzi o for­ma­to­wa­nie, to mam wyju­sto­wa­ny tek­st. Tro­chę go roz­cią­ga, żeby dopa­so­wać się do kolum­ny, ale więk­szy­ch pro­ble­mów nie ma.

     • ada­mo­1139

      Napi­sa­łem poradnik,.dot. zwięk­sze­nia wol­nej ilo­ści ram na tere­nie z 512mb ramu 😉 nie ma nic wspól­ne­go z ZRAM 

   • Fac­kle­Tac­kle

    Mój note 4 apro­bu­je 😛

    • ada­mo­1139

     Spraw­dza­łeś, czy wyświe­tla kolor tła na czar­no?

     • Fac­kle­Tac­kle

      Nie­ste­ty nie cał­ko­wi­cie na czar­no i to widać gołym okiem ale zawsze lepiej niż bia­ła żarów­na na więk­szo­ści stron.

     • ada­mo­1139

      Czy­li nie oszczę­dza ener­gii. No nie wiem, czy chciał­bym, żeby stro­na była cał­ko­wi­cie czar­na…

     • Fac­kle­Tac­kle

      Nie oszczę­dza na mia­rę oled a samo to, że stro­na jest utrzy­ma­na w ciem­nej tona­cji w jakimś stop­niu oszczę­dza ener­gię na każ­dej matry­cy. Cho­ciaż w sumie spo­ko by była cał­ko­wi­cie czar­na.

     • ada­mo­1139

      W nie­któ­ry­ch prze­glą­dar­ka­ch jest tryb „Reader mode” . Wte­dy jest sepa­ro­wa­ny sam tek­st. Na tym blo­gu i tak a dużo zdjęć nie będzie. Myślę, że w, jakiejś z tych prze­glą­da­rek jest opcja, żeby tło było czar­ne. W mojej jest do wybo­ru jasne tło (takie lek­ko sza­re) i ciem­ne . Jest w niej też opcja „inwer­sja kolo­rów”.

 • Fac­kle­Tac­kle

  Moż­na by było roz­wi­nąć te tema­ty ale pew­nie pla­nu­je­sz to zro­bić. Co do uv to jak robi­my to mądrze i idzie w parze ze zmniej­sze­niem tak­to­wań to opró­cz spad­ku wydaj­no­ści sys­tem powi­nien być sta­bil­ny.

  • ada­mo­1139

   Wg tego bench­mar­ka (dzię­ku­ję @maxver za pode­sła­nie lin­ka) http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=53065289&postcount=2 i tego http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=55199698&postcount=31 UV i downc­loc­king nie­wie­le dają. Wg mnie naj­waż­niej­sza jest mniej­sza tem­pe­ra­tu­ra. Pla­nu­ję stwo­rzyć osob­ne wpi­sy dla więk­szo­ści z pozy­cji przed­sta­wio­ny­ch w tym poście 

   • Fac­kle­Tac­kle

    Ja mówię z moich doświad­czeń. Jedy­ne nie­sta­bil­no­ści jakie zauważ­łem były na 2 tele­fo­na­ch przy oc: xpe­ria x10 przy cpu ~1250mhz i gala­xy s3 przy mali na 700mhz. Przy uv nie­sta­bil­no­ści nie zauwa­ży­łem a że uv i obni­że­nie tak­to­wań nie­wie­le daje razem to może masz racje.

 • Dawaj kon­kre­ty o sys­te­mie i nowo­ścia­ch a nie jak się nazy­wa­ją komen­dy dla trol­li co smart­fo­ny cią­gle mody­fi­ku­ją jakimś nowym alfa syfem zamia­st kupić nowy mar­ko­wy tele­fon a nie grze­bać w tym

  • ada­mo­1139

   To nie jest blog o new­sa­ch i nie będę tutaj pisał o nich. Będę tutaj przed­sta­wiał zaawan­so­wa­ne funk­cje andro­ida.

   • Mi się wyda­je że w dobie coraz bar­dziej dopra­co­wa­ne­go Andro­id Lol­li­pop i to że pro­du­cen­ci też już naj­now­sze smart­fo­ny szyb­ciej aktu­ali­zu­ją nie ma sen­su nic grze­bać .

    Gene­ral­nie jak widzę na moim Nexus’5 naj­now­szy czy­sty Lollipop5.1 to tyl­ko chciał­bym go mieć na Mate’7 i już na Zenfone’2 lub Fonepad’8 bez tych nakła­dek pro­du­cen­ta któ­re tyl­ko spo­wal­nia­ją popraw­ki aktu­ali­za­cje od Google i spe­cjal­nie nic nie wno­szą poza syfem zby­tecz­nym któ­re­go czę­sto nie moż­na odin­sta­lo­wać i zale­ga­ją w sys­te­mie zmniej­sza­jąc wol­ne miej­sce dla użyt­kow­ni­ka na dys­ku