Mniej­szy plik apk

Zmia­na pli­ku apk, tak, żeby zaj­mo­wał mniej miej­sca na dys­ku.

Cało­ść robi­my z pozio­mu tele­fo­nu z andro­idem. Musi­my mieć apli­ka­cje Zip­Si­gner oraz root Explo­rer.

Do wyko­na­nia tych czyn­no­ści nie potrze­bu­je­my roota.

1. Bie­rze­my apkę

2. Zmie­nia­my nazwę apki tak, żeby było nazwa_apki.zip

3. Roz­pa­ko­wu­je­my archi­wum

4. Paku­je­my wszyst­kie pli­ki jesz­cze raz przy uży­ciu root Expo­re­ra, wybie­ra­my kom­pre­sję Best.

5. Zmie­nia­my nazwę na nazwa_apki.apk

6. Pod­pi­su­je­my apkę przy uży­ciu Zip­Si­gner.

7. Insta­lu­je­my apli­ka­cję

 • Dawid Polesz­czuk

  czy to cza­sem nie wply­wa nega­tyw­nie na dzia­la­nie apli­ka­cji?
  w przy­pad­ku kom­pu­te­row kom­pre­sja pli­kow sys­te­mo­wy­ch ntfs wply­wa nega­tyw­nie na wydaj­no­sc sys­te­mu, wiec podej­rze­wam ze i tutaj bedzie roz­ni­ca.
  jaka jest roz­ni­ca w roz­mia­rze np 5mb apli­ka­cji?

  • ada­mo­1139

   Róź­ni­ca zale­ży od apli­ka­cji, więk­szo­ść jest domyśl­nie skom­pre­so­wa­na. Wiec to będzie wyglą­da­ło tak(dla apli­ka­cji tapa­talk) : bez kom­pre­sji 45mb, z domyśl­nym stop­niem kom­pre­sji 25mb, z mak­sy­mal­ną kom­pre­sją 18mb. Oczy­wi­ście sys­tem musi każ­dy raz odkom­pre­so­wy­wać te dane, wiec wydaj­no­ść odro­bi­nę spad­nie. Jeże­li mamy wie­le miej­sca, nie trze­ba tego robić. Jeże­li już się koń­czy – war­to się tym zain­te­re­so­wać.

 • Nigdy nie lubię grze­bać i kom­bi­no­wać , kupi­łem wer­sję 32GB Nexu­s5 i mam spo­kój z wol­nym miej­scem na dys­ku od pół­to­ra roku

 • Qli­max

  Naj­cięż­sze są gry, a tam naj­wię­cej ważą pli­ki data. Da się coś z nimi zro­bić nie tra­cąc na wydaj­no­ści?

  • ada­mo­1139

   Nie, nie w domo­wym zaci­szu. Mam pewien pomy­sł na to, ale to musie­li­by zro­bić pro­gra­mi­ści andro­ida i każ­da gra wyko­rzy­stu­ją­ca jeden z naj­po­pu­lar­niej­szy­ch sil­ni­ków gra­ficz­ny­ch musia­ła­by być ponow­nie wrzu­co­na do sklepu(w sen­sie nie jako nowa gra, ale jako aktu­ali­za­cja) . Jutro po połu­dniu napi­szę o tym pomy­śle.

   • Qli­max

    Mnie oso­bi­ście bar­dziej inte­re­su­je co kon­kret­nie masz na tele­fo­nie.
    Jaki rom, jakie mody, apli­ka­cje do zarzą­dza­nia róż­ny­mi dupe­re­la­mi.
    Może masz jakieś faj­ne opro­gra­mo­wa­nie albo paten­ty na wydłu­że­nie cza­su pra­cy bez odczu­wal­ny­ch skut­ków ubocz­ny­ch?

    • ada­mo­1139

     Napi­szę to wkrót­ce, dzi­siaj wrzu­ci­łem swój pomy­sł