Kali­bra­cja bate­rii

W nowo­cze­sny­ch bate­ria­ch nie trze­ba for­ma­to­wać bate­rii, trze­ba jed­nak ją kali­bro­wać. W teo­rii jest to naucze­nie sys­te­mu, przy jakim napię­ciu na bate­rii, jaki ma być wyświe­tla­ny pro­cent pozo­sta­łej bate­rii. Bate­rie li-ion dzia­ła­ją sta­bil­nie w napię­cia­ch pomię­dzy 3.7V a 4.2V, a li-po mię­dzy 3.6V a 4.25V. Sys­tem musi sobie to dostro­ić.

Robi się to tak:
-ładu­je­my tele­fon do 100 i zosta­wia­my go jesz­cze pod­łą­czo­ne­go do łado­war­ki przez 10min.
-odłą­cza­my tele­fon od łado­war­ki
-wyłą­cza­my tele­fon
-włą­cza­my tele­fon jesz­cze raz
-pod­łą­cza­my tele­fon zno­wu do łado­war­ki na 20min
-(krok opcjo­nal­ny, ale zale­ca­ny. Robi­my to, jeśli mamy roota) wcho­dzi­my do loka­cji /data/system i usu­wa­my stam­tąd plik batterystats.bin
-roz­ła­do­wu­je­my tele­fon nor­mal­nie (tzn uży­wa­my go, ale nie gra­my w zaawan­so­wa­ne gry 3d, bo sys­tem może się pogu­bić i zwa­lić tą kali­bra­cję)
-przy 1% bate­rii pod­łą­cza­my tele­fon do łado­war­ki i ładu­je­my go do 100%.

Napię­cie bate­rii może­my spraw­dzić choć­by w apli­ka­cji gsam bat­te­ry moni­tor, ja oso­bi­ście zro­bi­łem widżet z info o napię­ciu bate­rii w apli­ka­cji zoo­per wid­get. Jestem cie­ka­wy, jakie jest napię­cie przy 100% i 1% jest w waszy­ch tele­fo­na­ch. Poda­waj­cie te war­to­ści w komen­ta­rza­ch. Jeśli tele­fon zosta­nie pod­łą­czo­ny do łado­war­ki, napię­cie będzie błęd­nie wyświe­tla­ne.

 • Qli­max

  Da się bate­rię kali­bro­wać po auto­ma­tycz­nej kali­bra­cji czy musiał­bym jesz­cze raz fla­sho­wać obraz sys­te­mu?
  Mam wra­że­nie, że po wrzu­ce­niu zro­oto­wa­ne­go obra­zu AOSP 5.1 kali­bra­cja nie poszła naj­le­piej, ale wciąż lepiej niż przy 5.0 i 5.0.1. 😉

  • Rap­t0r22

   Tak, może­sz kali­bro­wać ile razy chce­sz, oczy­wi­ście bez dodat­ko­we­go fla­sho­wa­nia.

   • Qli­max

    Dzię­ki. W naj­bliż­szym cza­sie się za to zabio­rę.

 • star­k2991

  Z tego co wiem sys­tem sam sobie robi z tym porzą­dek po każ­dym uru­cho­mie­niu tele­fo­nu więc co to daje? 

  • ada­mo­1139

   Sys­tem tego nie ogar­nia, jeże­li będzie­sz fla­sho­wał od nowa rom, lub będzie­sz łado­wał parę razy na zmia­nę na włą­czo­nym i wyłą­czo­nym tele­fo­nie.

 • szu­fla­da ego­na

  Jeśli mam tele­fon od mie­sią­ca, Z2 jeśli to ma jakieś zna­cze­nie, i nie robi­łem wcze­śniej tego tyl­ko łado­wa­nie na „pałę” czy­li od nastu pro­cent do 100 albo 90 kil­ka to mogę to zro­bić przy następ­nym łado­wa­niu?
  Tele­fon na L5.02 bez roota.

  • ada­mo­1139

   Jasne, może­sz to zawsze robić. Tyl­ko nwm, czy w Loli­po­pie nie ma jakiejś samo­ist­nej kali­bra­cji. Na pew­no się nic nie pogor­szy. Spraw­dzam teraz wła­śnie lek­ko zmie­nio­ną meto­dę kali­bra­cji, myślę, że jutro rano udo­stęp­nię ten nowy spo­sób 😉

   • szu­fla­da ego­na

    To zagląd­ne po pra­cy (noc­ka) jak wsta­nę i do wie­czo­ra bate­ria będzie goto­wa do łado­wa­nia. Jeśli nie zaszko­dzi to już wystar­czy 😉