Kali­bra­cja bate­rii v1.1.2

Sta­ram się udo­sko­na­lić meto­dę kali­bra­cji bate­rii.
Oto moja obec­na wer­sja testo­wa:
1. Nała­duj tele­fon od 1% do 100%.
2. Pocze­kaj jesz­cze 10 minut, aby się łado­wał.
3. Odłą­cz łado­war­kę i zużyj bate­rię na tyle, by wska­zy­wa­ła 98 lub 99 pro­cent.
4. Zre­star­tuj tele­fon i pod­łą­cz do łado­wa­nia.
5. Odcze­kaj 30 minut, przy tele­fo­nie pod­łą­czo­nym pod łado­war­kę.
6. Odłą­cz od prą­du.
7. Jeże­li masz roota, od razu po odłą­cze­niu usuń plik /data/system/batterystats.bin
8. Roz­ła­duj powo­li do 1%
9. Zno­wu pod­łą­cz do łado­war­ki i cze­kam, aż się nała­du­je do peł­na i 10 minut dłu­żej.
10. Rób jesz­cze ze 2 cykle bate­rii, gdzie będzie ona roz­ła­do­way­wa­na na mak­sa.

Jeże­li tyl­ko może­sz, nie ładuj tele­fo­nu na wyłą­czo­nym sys­te­mie w cza­sie prze­pro­wa­dza­nia kali­bra­cji.

Przez cały czas kali­bra­cji uży­waj tej samej łado­war­ki i tego same­go kabla.

Nie zosta­wiaj tele­fo­nu na calą noc pod­łą­czo­ne­go do łado­war­ki w cza­sie prze­pro­wa­dza­nia kali­bra­cji.

 • szu­fla­da ego­na

  Zgła­szam się dobro­wol­nie jako tester 😀 dzi­siaj prze­pro­wa­dzę Twój „eks­pe­ry­ment”

 • Qli­max

  Fast char­ge hack wpły­wa jakoś na kali­bra­cję?

  • ada­mo­1139

   Może wpły­wać na ogól­ną żywot­no­ść bate­rii. A więc na kali­bra­cję rów­nież. Są 2 zna­cze­nia wyra­że­niay fast char­ge w śro­do­wi­sku andro­ida. Jeden, to szyb­kie łado­wa­nie przy byciu pod­łą­czo­nym do kom­pa, a dru­gie to więk­szy limit przy łado­wa­niu z gniazd­ka. O któ­re fast char­ge Tobie cho­dzi?

   • Qli­max

    Szyb­kie łado­wa­nie z gniazd­ka. Bat­te­ry doctor podob­no przy­spie­sza łado­wa­nie.
    Przy pod­łą­cze­niu do kom­pa też szyb­ciej łado­wał i prze­szka­dza­ło to w rooto­wa­niu, bo przez to ste­row­ni­ki źle insta­lo­wa­ło. Dopie­ro ponad 80% (lub przy wyłą­cze­niu tej funk­cji) ładu­je nor­mal­nie i wte­dy wszyst­ko insta­lo­wa­ło się popraw­nie.

    • ada­mo­1139

     czy­li oba naraz? Ja Ci radzę nie korzy­stać z tego moda (nwm jak bat­te­ry doctor miał­by jak­kol­wiek przy­śpie­szyć łado­wa­nie bez roota i custom ker­ne­la – ale ok) wogó­le 😉 tzn przy łado­wa­niu z USB może być, ale nie przy łado­wa­niu z gniazd­ka, bo to chrza­ni bate­rię. Ale wróć­my do głów­ne­go nur­tu, bate­ria naj­praw­do­po­dob­niej nie ska­li­bru­je się tak, jak by było naj­le­piej, no bo za duży prąd – tego sys­tem wogó­le nie ogar­nie. Na czas kali­bra­cji zale­cam wyłą­cze­nie tego moda – potem, jak chce­sz, ale na pew­no nie polep­szy on żywot­no­ści bate­rii

     • Qli­max

      BD ma dostęp do roota. Bawi się też dość dobrze tak­to­wa­niem rdze­ni na wyłą­czo­nym ekra­nie.

      Prze­tak­to­wu­je 1 rdzeń na 300MHz (o ile nic nie potrze­bu­je więk­sze­go tak­to­wa­nia), a resz­tę usy­pia. Efek­ty widać od razu.
      Na KK przez noc spa­da­ło mi po 2–3% bate­rii. Na lol­ku już jest gorzej.

      Czę­sto pod­czas słu­cha­nia muzy­ki w pra­cy (pew­nie jakieś 5–6h) z gło­śno­ścią wykrę­co­ną na maxa (bo tro­chę gło­śno jest u nas) łykał tyl­ko 8–10%. Na lol­ku Vipe­r4An­dro­id ssie bate­rię jak popier­dzie­lo­ny. Nawet 20% na godzi­nę potra­fi owa­lić!

      Kur­de, podo­ba mi się desi­gn i kil­ka roz­wią­zań 5.1, ale wró­cę chy­ba do KK, bo gene­ral­nie jest o nie­bo oszczęd­niej­szy.
      Powo­li też dener­wu­je mnie robie­nie za kró­li­ka doświad­czal­ne­go.

     • ada­mo­1139

      W nocy, o ile tele­fon nie jest pod­łą­czo­ny do łado­war­ki , zawsze jest włą­czo­ny Deep sle­ep i tyl­ko się wybu­dza co jakiś czas pro­ce­sor, celem spraw­dze­nia maila, czy cze­goś takie­go 😉 wte­dy pra­cu­ją tyl­ko kopro­ce­so­ry, zwy­kle m4 lub m3 (to nazwa archi­tek­tu­ry, tak jak a7, a53, kra­it 400). Wnio­sko­wa­łem, że Bat­te­ry Doctor jakoś przy­śpie­szał łado­wa­nie nawet bez roota, ponie­waż napi­sa­łeś, że prze­szka­dza­ło to przy rooto­wa­niu, a jak się rootu­je to na począt­ku tego pro­ce­su nie ma roota zro­bio­ne­go, a Tobie już przy­śpie­sza­ło łado­wa­nie ;). Nowe media­te­ki będą mia­ły na tyle moc­no kopro­ce­so­ry, że będzie moż­na słu­chać muzy­ki bez aktyw­ny­ch rdze­ni głów­ny­ch = ponad dobę non stop muzy­ki na jed­nym łado­wa­niu 😉

     • Qli­max

      No bez roota chy­ba tyl­ko pod kom­pem szyb­ciej ładu­je.
      Resz­ta baje­rów jest już z rootem.

      Ch*j mi z kopro­ce­so­rów w MT, sko­ro mam Nexu­sa 5. 😉
      Lol­li­pop kiep­sko wypa­da. KK radził sobie znacz­nie lepiej.
      W tygo­dniu będę miał tro­chę cza­su, to pew­nie się prze­sią­dę z powro­tem na KK.

     • ada­mo­1139

      Może bez vipe­ra nie zże­ra­ło­by tak szyb­ko bate­rii. W każ­dym razie zapra­szam spo­wro­tem na KK 😉 

     • Qli­max

      Viper uza­leż­nia. Bez nie­go jako­ść dźwię­ku na słu­chaw­ka­ch nie jest akcep­to­wal­na.

     • Rap­t0r22

      Qual­comm > Media­Tek
      MT to AMD do tele­fo­nu. Ładu­ją rdze­nie jak open­ta­ni, czy­li jak „czer­wo­ni”.

     • ada­mo­1139

      Ale musi­sz przy­znać, że wyłą­cze­nie głów­ny­ch rdze­ni i uży­wa­nie tyl­ko 2 x m4 i DSP(procesor dźwię­ku) pod­czas muzy­ki jest świet­nym pomy­słem. Mtk jest zwy­kle gor­sze od qual­com­ma, ale może uda im się pogo­nić QT, żeby oni też wsa­dzi­li taki ficzer 

     • Rap­t0r22

      To tak jak z APU u AMD. Dosta­je­sz sła­by pro­cek i moc­ną kar­tę gra­ficz­ną. A jak chcą zro­bić coś faj­ne­go to nie­ch zro­bią GPU z dedy­ko­wa­ną pamię­cią RAM.

     • Qli­max

      Naj­gor­sze jest to, że Qual­comm zaczy­na podą­żać dro­gą Media­Te­ka.
      Zoba­czy­my jak pora­dzi sobie SD820 na autor­ski­ch rdze­nia­ch. Na Cor­te­xa­ch nie potra­fią zbu­do­wać nic sen­sow­ne­go.

     • Rap­t0r22

      Też zauwa­ży­łem poczy­na­nia Qual­com­ma. Na pcla­bie był wpis o tym, że q też wyda­je 10-rdze­niow­ca. W przy­pad­ku Desk­to­pów jest podob­nie. Intel ostat­nio wydaj 6/12 i 8/16 w dodat­ku z X, co może ozna­czać prą­do­żer­no­ść idą­cą w parze z OC, ale nie na tyle wyso­ką (Intel 120 W w 6/12, AMD 225 W), że trze­ba kupić lep­sze chło­dze­nie albo nie uży­wać na nie­stan­dar­do­wy­ch zega­ra­ch.

 • Dawid Polesz­czuk

  zasta­na­wiam sie czy zosta­wia­nie tele­of­nu na cala noc w lado­war­ce tez ma wplyw na bate­rie

  • ada­mo­1139

   Też się nad tym zasta­na­wiam. Nwm, czy są dłu­go­trwa­łe skut­ki, ale na pew­no czas pra­cy na tym jed­nym, kon­kret­nym łado­wa­niu się znacz­nie skra­ca. Będę musiał poszu­kać info, co się dzie­je, jak łado­war­ka jest pod­łą­czo­na do tele­fo­nu i już jest 100proc. Chy­ba jest to tak, że jest 100%, jesz­cze przez parę minut pły­nie prąd, póki nie zosta­nie osi­są­gnię­te zale­ca­ne napię­cie na bate­rii. Póź­niej prąd jest odci­na­ny, ale tele­fon zacho­wu­je się, jak­by był łado­wa­ny, tzn nie wcho­dzi w Deep sle­ep. Jeże­li nie wcho­dzi w DS, to szyb­ciej bate­ria spa­da. Jak napię­cie spad­nie do pozio­mu odpo­wia­da­ją­ce­go 99%, to praw­do­po­dob­nie prąd zno­wu zaczy­na pły­nąć. I tak w kół­ko. Z 15 razy w cią­gu jed­nej nocy. Na pew­no to nie har­tu­je bate­rii 😉 przy­naj­mniej nie w tym dobrym sen­sie. Te moje powyż­sze dowo­dy są wycią­gnię­te z wnio­sków taki­ch jak: jak odłą­czam rano od łado­war­ki, jeśli był pod­łą­czo­ny przez noc, zawsze jest 100%, więc łado­wa­nie musia­ło być parę razy ini­cjo­wa­nie, żeby utrzy­mać tą war­to­ść, ze sta­ty­styk wiem, że w cza­sie łado­wa­nia pro­cek nigdy nie wcho­dzi w DS

   • Dawid Polesz­czuk

    cie­ka­we jaki wplyw na to ma tez np rodzaj kabla jakim ply­nie prad

    • ada­mo­1139

     Może Cię to zasko­czy, ale od daw­na już moni­to­ru­ję wła­śnie taki wpływ 😉 nawet z 2 tyg temu prze­mie­ni­łem kable, żeby zoba­czyć, jaki będzie wpływ tej zmia­ny 😉 do week­en­du zro­bię wpis na ten temat 

     • Dawid Polesz­czuk

      cze­kam

     • ada­mo­1139

      Sry, nie wyro­bie się na ten week­end z tymi testa­mi. Nie mam jak zosta­wić na tyle cza­su tele­fon, a żeby były porząd­ne, to do każ­de­go kabla powi­nie­nem od nowa kali­bro­wać bate­rię.. Czy­li parę łado­wań z nor­mal­nym używaniem..do tego jesz­cze po 40 min testu tele­fon jest ultra gorą­cy.

     • Dawid Polesz­czuk

      spo­ko, nie ma pospie­chu

     • Qli­max

      Coś cie­ka­we­go dziś zna­la­złem.
      Może to ci nie­co w czymś pomo­że.

      Na temat kabli masz tu tyl­ko kil­ka zdań komen­ta­rza pod koniec, ale jest masa inny­ch infor­ma­cji o róż­ny­ch meto­da­ch łado­wa­nia.

     • ada­mo­1139

      Ok, obej­rzę to dzi­siaj 😉

     • ada­mo­1139

      Ja będę/już spraw­dzam, nie to, jak szyb­ko się tele­fon ładu­je z tyl­ko wpływ szyb­ko­ści łado­wa­nia na czas pra­cy na bate­rii. Jesz­cze cze­kam na dosta­wę nowe­go kabla. Ale na razie wyni­ki mnie total­nie zasko­czy­ły – będę musiał wszyst­ko jesz­cze raz powta­rzać. Praw­do­po­dob­nie to przez nie­wy­star­cza­ją­cy czas na kali­bra­cję bate­rii pod kon­kret­ny kabel. W fil­mie zacie­ka­wi­ło mnie głów­nie to, że Ipad brał 2A, a wg mnie ogni­wo obec­ny­ch gene­ra­cji bie­rze max 1.6A. Docho­dzę więc do wnio­sku, że bate­ria Ipa­dzie skła­da się z 2 ogniw pod­łą­czo­ny­ch rów­no­le­gle i każ­de z nich bie­rze 1A.
      Jest parę apli­ka­cji na andro­ida, w któ­ry­ch może­sz spraw­dzić, jaki jest bilans łado­wa­nia two­je­go tele­fo­nu. Opi­szę je we wpi­sie, któ­ry nie­dłu­go (1–2 dni) się poja­wi.

   • star­k2991

    W moim tele­fo­nie nie ma zna­cze­nia czy odłą­czę od razu czy po jakimś cza­sie gdy bate­ria osią­gnę­ła 100%

  • Ja zawsze jak mogę trzy­mam urzą­dze­nie na zasi­la­czu bo to nie ma wpły­wu na łado­wa­nie gdy bate­ria jest już nała­do­wa­na

   Jak napi­sa­łem zasi­la­cz po nała­do­wa­niu bate­rii odci­na poda­wa­ne już napię­cie i nie zaszko­dzi
   Nato­mia­st czę­sto korzy­stam z urzą­dze­nia i pod­łą­czo­nym zasi­la­niem (łado­war­ka)

   • ada­mo­1139

    Niby nie poda­je napię­cia, ale to zale­ży od tele­fo­nu. Zauwa­ży­łem, że bate­ria szyb­ciej scho­dzi, jak jest dłu­żej pod­łą­czo­na do zasi­la­cza, niż do cza­su peł­ne­go nała­do­wa­nia, ale nie znam dokład­ne­go powo­du

    • Jam mam Lumia­1520 , Mate7 , Zen­fo­ne2 i Nexu­s5 więk­szo­ść cza­su ten sprzęt jest w domu włą­czo­ny non-stop na zasi­la­cza­ch gdy nie korzy­stam .
     W zasa­dzie takie trak­to­wa­nie sprzę­tu w moim przy­pad­ku zawsze przy­no­si dobry efekt bo bate­ria jed­nak trzy­ma potem 2–3 dni bez łado­war­ki
     To samo doty­czy lap­to­pa już 8 lat bate­ria w HP Pavi­lion trzy­ma mi 2 godz. tak jak trzy­ma­ła kie­dyś w tym mode­lu na tam­te cza­sy

     Kil­ka róż­ny­ch smart­fo­nów i 2 table­ty sprze­da­łem do ludzi i nadal nie narze­ka­ją na czas pra­cy urzą­dze­nia na bate­rii gdy wcze­śniej inne im zdy­cha­ły szyb­ko jak kupo­wa­li z alle­gro.

     Tak gene­ral­nie wszyst­ko też zale­ży od jako­ści zaku­pio­ne­go urzą­dze­nia , jak się kupu­je tani bubel budże­to­wy to tam paku­ją gor­szej jako­ści ogni­wa i potem to wszyst­ko zdy­cha szyb­ciej

     • ada­mo­1139

      Myślę, że może­sz mieć rację. Nigdy nie mia­łem budże­tow­ca. Ale będę spraw­dzał, jak trzy­ma bate­ria po dłuż­szym oby­ciu z zasi­la­czem, wzglę­dem odłą­czo­nej szyb­ko od zasi­la­cza.

     • Z moich real­ny­ch obser­wa­cji to po odpię­ciu zasi­la­cza , prze­cho­dzę na bate­rię i nie widzę spad­ku cza­su korzy­sta­nia z niej …

      Dla wyja­śnie­nia co napi­sa­łem wyżej to gdy już odłą­czam zasi­la­cz-łado­war­ka to już do koń­ca pozo­sta­ję na bate­rii aż się nie roz­ła­du­je i wte­dy ponow­nie sta­wiam na zasi­la­cz-łado­wa­nie.

      Zauważ że ja kupu­ję sprzęt mar­ko­wy w skle­pie i nie uży­wa­ny wcze­śniej … bate­ria wte­dy jest fabrycz­nie tyl­ko nała­do­wa­na w oko­ło 30–50%
      Nie włą­czam wte­dy zasi­la­cza a tyl­ko do opo­ru roz­ła­do­wu­ję bate­rię pod­czas kon­fi­gu­ra­cji sprzę­tu i aktu­ali­za­cji .
      Kolej­na kwe­stia to nigdy nie ładu­ję bate­rii nawet wte­dy jak się poja­wia komu­ni­kat o 15%/10/5% tyl­ko cze­kam aż wszyst­ko pad­nie gdy war­to­ść spad­nie poni­żej 1% 

      Cza­sem czy­tam o tym że takie roz­ła­do­wa­nie na max bate­rii może powo­do­wać pro­blem z ponow­nym roz­ru­chem wybu­dze­niem urzą­dze­nia ale w tych moich mar­ko­wy­ch nie spo­tka­łem się z takim efek­tem nigdy .

     • ada­mo­1139

      Ja zwy­kle ładu­je od paru pro­cent, ale nie od 0. Pro­du­cen­ci nakła­da­ją limi­ty, żeby to nie wystę­po­wa­ło. Real­ny limit, skąd bate­ria może być oży­wio­na to oko­ło 3.3V, pod­czas, gdy pro­du­cen­ci to limi­tu­ją do zwy­kle oko­ło 3.6V

   • star­k2991

    Tak się tyl­ko mówi. Może to zale­ży od urzą­dze­nia ale na swo­ich dwó­ch zauwa­ży­łem że przez cały czas jest utrzy­ma­ne wyż­sze napię­cie a wia­do­mo że te bate­rie nie lubią takie­go sta­nu zwłasz­cza że to jest napię­cie gra­nicz­ne jej pra­cy

    • Ja mam zasi­la­cze (łado­war­ki) fabrycz­ne mar­ko­we i badzie­wia tanie­go nie kupu­ję więc nie ma pro­ble­mów z bate­ria­mi i urzą­dze­nia­mi któ­re dzia­ła­ją kil­ka lat bez wymia­ny bate­rii .

     Fakt ostat­nio sprze­da­łem Lumia 820 za 250 zł. któ­rą dosta­ła moja part­ner­ka wcze­śniej na abo­na­ment w Oran­ge.
     To była masa­kra … bate­ria zdy­cha­ła po 5–7 godzi­na­ch i nie mogłem jej nic pomóc.
     Dałem jej swój SGS’2 z bate­rią jaką mam od 3 lat i tele­fon jej dzia­ła przy­naj­mniej cały dzień jak podob­ne z taką bate­rią z tego okre­su a ten sprze­da­łem …

    • ada­mo­1139

     Nastę­pu­je doży­wot­nia stra­ta pojem­no­ści bate­rii, jeże­li jest prze­trzy­my­wa­na non stop na wyso­kim napię­ciu przez conajm­niej parę dni. Ale przy trzy­ma­niu 5 godzin nie powin­no być to znacz­ne.

     • star­k2991

      A jeśli dzia­ło­by się tak codzien­nie przez załóż­my rok?

     • ada­mo­1139

      To by było załóż­my 5h dzien­nie x 365 dni, czy­li 76 peł­ny­ch dób na rok. Czy­li tak, jak­byś trzy­mał bate­rię peł­ną powy­żej 2 mie­chy, czy­li spa­dek pojem­no­ści o według mnie (nie­po­two­er­dzo­ne info) oko­ło 15%. 

 • Ja zasad­ni­czo gdy kupu­ję nowe urzą­dze­nie z bate­rią sto­su­ję sta­rą zasa­dę roz­ła­do­wa­nia bate­rii do koń­ca i ponow­ne nała­do­wa­nie na full
  Ten cykl robię 5–6 razy z nową bate­rią i tak trzy­ma się ona dość dłu­go na wyso­ki­ch obro­ta­ch przez 2–5 lat i nie muszę wymie­niać na nową .

  • ada­mo­1139

   To jest w mia­rę podob­ny spo­sób.

   • Tak gene­ral­nie wszyst­ko też zale­ży od jako­ści zaku­pio­ne­go urzą­dze­nia , jak się kupu­je tani bubel budże­to­wy to tam paku­ją gor­szej jako­ści ogni­wa i potem to wszyst­ko zdy­cha szyb­ciej z moich obser­wa­cji i doświad­cze­nia posia­da­ne­go róż­ne­go sprzę­tu z bate­ria­mi lub aku­mu­la­tor­ka­mi