GPU FreQ vs bate­ria i gry

Prze­pro­wa­dzi­łem w tym tygo­dniu paro­dnio­we testy bate­rii przy zmniej­sze­niu mak­sy­mal­ne­go FreQ GPU do 128 MHz. W sys­te­mie róż­ni­ca wydaj­no­ścio­wa była bar­dzo bar­dzo mała, powie­dział­bym, że oko­ło 5%. Nie gram w wie­le gier 3d. W gra­ch 2d roz­ryw­ka była tak samo płyn­na, jak wcze­śniej. Gry 3d w któ­re gra­łem :
Chec­ko­ut Chal­len­ge – przy 400mhz roz­gryw­ka była cały czas w 60 fps, przy 128 MHz, gdy się­ga­łem po pro­dukt do zeska­no­wa­nia, były mikro­la­gi, pod­czas odbra­ca­nia pro­duk­tu też. Było to wg mnie 30 fps z nie­rów­nym odstę­pen mię­dzy poszcze­gól­ny­mi klat­ka­ni.
Motor­bi­ke – spa­dek wydaj­no­ści o 30%, gra cały czas jest bar­dzo gry­wal­na.
Entwi­ned Chal­len­ge – cały czas było bar­dzo płyn­nie, na obu czę­sto­tli­wo­ścia­ch.
True Ska­te – przy 400mhz gra cho­dzi­ła w 60 fps na każ­dy­ch usta­wie­nia­ch, przy 128 MHz jest po 45 fps przy niski­ch, 40 przy są śred­ni­ch i lek­ko poni­żej 20 na wyso­ki­ch, więc gra nie cho­dzi płyn­nie bez zmniej­sze­nia roz­dziel­czo­ści lub stop­nia jako­ści gra­fi­ki.
Does not Com­mu­te – cały czas cho­dzi­ło w 60 fps
CS Por­ta­ble – cały czas 60 fps
Extre­me Luging – cały czas cho­dzi­ło z mak­sy­mal­ną płyn­no­ścią
Colin Mcrae ral­ly – przy 400mhz 50 fps, przy 128 ska­cze 22–34fps
Tank Hero/Tank Hero Laser Wars – zawsze 60 fps
Mam jesz­cze parę gier, ale one mnie teraz woła­ją o pli­ki obb, któ­ry­ch jakimś cudem nie ma, jak je ścią­gnę, to zaak­tu­aliu­je wpis.

Wpływ na bate­rie. W przy­pad­ku korzy­sta­nia z tele­fo­nu bez gra­nia, czas pra­cy bez łado­war­ki się mini­mal­nie wydłu­żył, o oko­ło 10%. W cza­sie gra­nia w gry jak Colin Mcrae czas pra­cy na bate­rii się wydłu­żył o jakieś 30%.

Pod­su­mo­wa­nie: na razie zosta­ję przy tak­to­wa­niu mak­sy­mal­nym 128 MHz

 • Qli­max

  Mogłeś te 3 wpi­sy połą­czyć w jeden.

  Jeśli może­sz, to ścią­gnij też do testów N.O.V.A. 3 Fre­edom Edi­tion. Jest za dar­mo, ale waży 1,6GB, co mogło­by sta­no­wić pro­blem. Jest to dość cięż­ka gra i zobra­zo­wa­ła­by róż­ni­ce lepiej niż tytu­ły, któ­re nie są zbyt­nim wysił­kiem dla iGPU.

  • ada­mo­1139

   Wiem o co Ci cho­dzi, ale myśla­łem, że takie coś w poje­dyn­czy­ch wpi­sa­ch będzie dużo bar­dziej czy­tel­ne. 1 wpis – jeden temat 

   • Dawid Polesz­czuk

    jed­nak arty są jak dla mnie np zbyt krót­kie na osob­ne wpi­sy i popie­ram qli­ma­xa.

    • ada­mo­1139

     Mam wra­że­nie, że przy­zwy­cza­ili się wszy­scy do taki­ch wpi­sów jak na komor­ko­ma­nii, gdzie wg mnie jest masa lania wody. Ja chciał­bym pisać do rze­czy. Ale tak, żeby każ­dy zro­zu­miał. Waż­ne jest „chciał­bym” – na razie mam pro­ble­my za skład­nią i te zda­nia są zagma­twa­ne, ale będzie lepiej 😉 mógł­bym łączyć po 2 wpi­sy i publi­ko­wać jako jeden, ale jest parę pro­ble­mów :
     -Nie mam poję­cia, jakie miał­bym dawać tytu­ły
     – wpi­sy poja­wia­ły­by się dopie­ro, gdy napi­szę oba tek­sty
     – jak tema­ty są inne, to takie coś nie ma sen­su.
     Ale w sumie 2 tema­ty doty­czą­ce wydaj­no­ści w antu­tu mógł­bym połą­czyć

     • Rap­t0r22

      To ja mogę pomóc w skład­ni i tytu­ła­ch.

     • ada­mo­1139

      Już to widzę 😉 ojca będzie­sz uczył dzie­ci robić? 

   • Qli­max

    Od popra­wy czy­tel­no­ści są nagłów­ki i for­ma­to­wa­nie tek­stu. 😉

    • ada­mo­1139

     Publi­ku­ję i piszę przez tele­fon, zoba­czę, czy mógł­bym dawać jakieś nagłów­ki.

     • Qli­max

      Jak łyka BB albo HTML, to powin­no się dać.

  • ada­mo­1139

   To oczy­wi­ste że będzie lago­wa­ła jak… Jak będę kie­dyś miał wystar­cza­ją­co miej­sca wol­ne­go, to ścią­gnę

   • Qli­max

    Zale­ży mi tyl­ko na porów­na­niu. Cie­ka­wi mnie jak szyb­ko będzie spa­da­ła wydaj­no­ść i czy pro­por­cje zosta­ną zacho­wa­ne.

    • ada­mo­1139

     No to chęt­nie bym ścią­gnął i pograł sobie w to, ale mam 1.3gb wol­ne­go miej­sca i nwm, czy mógł­bym coś wywa­lić, wszyst­kie bar­dziej wyma­ga­ją­ce gry i tak już wywa­li­łem. W motor­bi­ke są leve­le, gdzie jest 15 fpsów, i na 400mhz i na 128mhz. To są leve­le z dużą ilo­ścią rucho­my­ch mode­li gła­zów

     • Qli­max

      Ogól­nie Adre­no jest kiep­sko opty­ma­li­zo­wa­ne. Sła­bo obsłu­gu­je wie­le wąt­ków. Mógł­byś coś napi­sać jak to sobie nie­co osło­dzić?

     • ada­mo­1139

      Osło­dzić? 😉 cho­dzi o napra­wie­nie opty­ma­li­za­cji adre­no?

     • Qli­max

      Dokład­nie. Da się zain­sta­lo­wać jakieś magicz­ne ste­row­ni­ki, któ­re popra­wi­ły­by dzia­ła­nie iGPU Qual­com­ma?

     • ada­mo­1139

      Tak, jest takie coś. Dzia­ła to napew­no na n5/n4/n7_2013 i chy­ba XZ1. To są dewe­lo­per­skie ste­row­ni­ki, zmniej­sza­ją wydzie­la­nie cie­pła i mini­mal­nie zwięk­sza­ją wydaj­no­ść. Są wgra­ne dobre ste­row­ni­ki stoc­ko­wo w loli­po­pa, ale na KK war­to fla­sho­wać tego zipa 

 • Dawid Polesz­czuk

  może­sz spraw­dzić jakie mini­mal­ne tak­to­wa­nie jest potrzeb­ne do utrzy­ma­nia 60fps w inter­fej­sie sys­te­mu i apli­ka­cja­ch sys­te­mo­wy­ch?

  • ada­mo­1139

   Tak­to­wa­nie GPU czy cpu? Bo przy GPU 128mhz wszyst­ko w sys­te­mie jest płyn­ne, szcze­gól­nie z ani­ma­cja­mi 1.0x. Z apek sys­te­mo­wy­ch to chy­ba tyl­ko dia­ler, recents panel, usta­wie­nia, zegar i pocz­ta moż­na spraw­dzić

  • ada­mo­1139

   Zało­ży­łem, że GPU będzie cały czas na 128mhz. Już przy cpu 384mhz ani­ma­cje 1.0x były w 60fps według apki fps meter. Przy 594mhz (4 rdze­nie aktyw­ne) wszyst­ko opró­cz prze­glą­da­nia listy maili było w 60 fpsa­ch, ale respon­syw­no­ść nie była ide­al­na. Przy 918mhz respon­syw­no­ść była ok. Utrzy­ma­nie 60 fps w tej apli­ka­cji nie jest moż­li­we, bo jeże­li choć przez chwi­lę nie będzie­sz cze­goś wci­skał, lub nie będzie trwa­ła ani­ma­cja, to wte­dy GPU ren­de­ru­je tyl­ko 1 klat­kę. Wszyst­ko zale­ży od roz­dziel­czo­ści, a apli­ka­cje sys­te­mo­we są tak mini­ma­li­stycz­ne, że cięż­ko w nich spraw­dzać Fpsy opró­cz cza­su trwa­nia ani­ma­cji. W trick­ster­mo­dzie jest wycią­ga­ne menu z lewej stro­ny, one otwie­ra się płyn­nie i respon­syw­nie przy 702mhz, a płyn­nie, ale z lek­kim opóź­nie­niem z 594mhz