CPU bin­ning

W pro­ce­so­ra­ch qual­com­ma jest coś takie­go, jak cpu bin­ning. W zależ­no­ści od mode­lu, jest parę wer­sji pro­ce­so­ra. Np w snap­dra­go­nie s4 pro lub snap­dra­go­nie 800 są 4 wer­sje: slow, nomi­nal, fast, faster. Im mamy „szyb­szy” pro­ce­sor, może­my robić więk­szy unde­rvol­ting bez utra­ty sta­bil­no­ści.

Jak spraw­dzić, jaką wer­sję mamy?
-musi­my mieć roota
-musi­my zain­sta­lo­wać busy­bo­xa

1. Restar­tu­je­my tele­fon
2. Odpa­la­ny ter­mi­nal emu­la­tor
3. Wpi­su­je­my pole­ce­nie su i akcep­tu­je­my proś­bę o roota
4. Wpi­su­je­my pole­ce­nie dmesg | grep PVS .
5. Na koń­cu linij­ki, któ­ra nam wysko­czy, będzie typ nasze­go pro­ce­so­ra

 • Qli­max

  Coś robię źle, bo zamia­st linij­ki wyska­ku­je mi lita­nia i nie mogę się tam tego doszu­kać.

 • star­k2991

  A bez roota nie idzie do tego doj­ść po nume­ra­ch pro­ce­so­ra, rewi­zji itp? Jest to cał­kiem loso­we czy wystę­pu­je jakaś pra­wi­dło­wo­ść? Czy wpły­wa tyl­ko na unde­rvol­ting? Czy unde­rvol­ting coś w ogó­le daje bo spo­tka­łem się z opi­nia­mi że nie. 

  • Qli­max

   Intel śro­dek krze­mo­wej tafli prze­zna­cza na pro­ce­so­ry ser­we­ro­we.
   Qual­comm na OC.

 • Qli­max

  Meto­da dla tych, któ­rzy nie mają roota:

  Ścią­ga­my X-Plo­re (dar­mo­wy -https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lonelycatgames.Xplore)