Cała magia task kil­le­rów

Pomy­sło­daw­cą tego wpi­su jest użyt­kow­nik ukry­wa­ją­cy się pod nic­kiem Rap­t0r22 😉

W Skle­pie Play jest cała masa apli­ka­cji. Więk­szo­ść z nich to latar­ki 😉 są też gry, apli­ka­cje do licze­nia, klien­ty stron inter­ne­to­wy­ch. Moż­na rów­nież łatwo natknąć się na apli­ka­cje do: chło­dze­nia tele­fo­nu, opty­ma­li­za­cji ramu. Jest wrę­cz masa tych task kil­le­rów. Naj­po­pu­lar­niej­sze to cle­an Master i DU spe­ed booster. Obie te apli­ka­cje są bar­dzo ciężkie(zajmują wie­le ramu), według mnie wyglą­da­ją ocię­ża­le jak jakiś chiń­ski touchwiz. Nie pole­cam ich sto­so­wać. Z cie­ka­wo­ści spraw­dzi­łem dzi­siaj w ram mana­ger od juwe­11 (zauwa­ży­li­ście na pew­no, że sto­sun­ko­wo czę­sto dopi­su­ję te „od juwe­11” – jest to spo­wo­do­wa­ne wła­śnie masą róż­nej maści task kil­le­rów w skle­pie) opcję do czysz­cze­nia ramu. Potem zosta­wi­łem tele­fon na parę godzin. Po odblo­ko­wa­niu od razu dało się zauwa­żyć, że inter­fejs był bar­dzo nie­re­spon­syw­ny, ram był cały zasy­fio­ny nie wiem czym. Na szczę­ście restart tele­fo­nu pomó­gł. Boje się, co by się sta­ło, gdy­bym użył tych ist­nie komer­cyj­ny­ch apli­ka­cji… No wła­śnie, komer­cyj­ny­ch i kiczo­wa­ty­ch. Ileż jest tam nie­po­trzeb­ny­ch „super” funk­cji. Jak coś jest do wszyst­kie­go, tak napraw­dę jest do nicze­go. Jeże­li szu­ka­cie dobre­go task kil­le­ra – prze­stań­cie!!! Nie dawaj­cie zara­biać ludziom, zara­bia­ją­cym na takim gów­nie. Strasz­ne jest to, że cle­an master został (nie wiem, czy wciąż jest, odin­sta­lo­wa­łem i nie będę insta­lo­wał) nawet wpro­wa­dzo­ny jako frag­ment apli­ka­cji do Pia­no Tiles, przez co cała gra zaczę­ła dzia­łać tak, jak task kil­le­ry.
A co z apli­ka­cja­mi do ochła­dza­nia tele­fo­nu? Z regu­ły nie gram w gry, jed­nak do testu (test doty­czą­cy cze­go inne­go, wpis wciąż powsta­je) mia­łem włą­czo­ny sta­bi­li­ty test przez 50 minut. Pro­ce­sor nagrzał się do 68°C. Zatrzy­ma­łem test, zre­star­to­wa­łem tele­fon, były już 43°C. Jest to wrę­cz bły­ska­wicz­nie, a przy włą­cza­niu sys­te­mu pro­ce­sor na pew­no cho­dził pod spo­rym obcią­że­niem. Apli­ka­cja do chło­dze­nia tele­fo­nu dzia­ła tak, że…zabija pro­ce­sy w tle. To taki task kil­ler, ale pod inną nazwą. O ile wie­cie, co insta­lu­je­cie na tele­fo­nie, nic wam to nie da. Tam­te gów­na już omó­wi­łem, wiec tyl­ko napi­szę, że nie war­to ufać żad­ne­mu z taki­ch pro­gra­mów. Dane poda­wa­ne przez nie pocho­dzą prę­dzej z gene­ra­to­ra liczb loso­wy­ch, niż z czuj­ni­ków tem­pe­ra­tu­ry przy pro­ce­so­rze.

A więc jak dbać, aby nasz tele­fon był zim­ny i miał dużo ramu do dys­po­zy­cji? Ram:
1.Customowe usta­wie­nia min­free
2.Używanie modu­łu xpo­sed Boot­me­na­ger.
3.Edytowanie apli­ka­cji na wła­sną rękę przy uży­ciu OptiPNG
4.Używanie lek­kie­go custom romu
5.Lekarstwo na wszyst­ko, czy­li wipe dalvik-cache i wipe cache poprzez custom reco­ve­ry co 2 tygo­dnie

Tem­pe­ra­tu­ra:
1.Zmniejszenie jako­ści gra­fi­ki w gra­ch
2.Stosowanie nowy­ch ste­row­ni­ków GPU (nie­licz­ne wspie­ra­ne urzą­dzw­bia)
3.Underclocking GPU

 • Dawid Polesz­czuk

  W huawe­iu mate 7 jest do tego fabrycz­na apli­ka­cja, w oddat­ku nie­udol­na. Malo kto­re z tych apli­ka­cji w ogo­le zamy­ka­ja inne apki, w szcze­gol­no­sci nie potra­fia pora­dzic sobie z face­bo­okiem ani mes­sen­ge­rem.

  Naj­le­piej wypa­da gre­eni­fy w wer­sji jao modul do xpo­sed

  • ada­mo­1139

   Tak, gre­eni­fy jest spo­ko, nawet mam kupio­ną wer­sję dona­tion w podzię­ce auto­ro­wi. Ale to nie jest task kil­ler. Bo task kil­ler dzia­ła tak: poka­zu­je rekla­mę, wybi­ja wszyst­kie apki tak, żeby zaraz wszyst­kie te apki się od nowa załą­cza­ły, zno­wu go trze­ba było włą­czyć i żeby zno­wu się wyświe­tli­ła rekla­ma. A gre­eni­fy dzia­ła tak : uru­cha­mia­sz hiber­na­cję widże­tem bez oglą­da­nia żad­ny­ch reklam, apli­ka­cje się hiber­nu­ją i pro­ces jest blo­ko­wa­ny, dopó­ki nie zosta­nie zno­wu wywo­ła­ny przez użyt­kow­ni­ka lub dzia­ła­ją­cą apkę, któ­ra nie była hiber­no­wa­na

   • Dawid Polesz­czuk

    doklad­nie, dla­te­go pisze ze jest naj­lep­szy.

 • Apo­ca­lyp­se

  wipe cache” co 2 tygo­dnie. Serio? Nie wiem co za maszy­ny macie ale mój SGS5 cho­dzi na stoc­ko­wym Romie bez żad­ny­ch pro­ble­mów i czysz­cze­nia cache.
  Co do Task Kil­le­rów, to uży­wa­nie ich nie ma naj­mniej­sze­go sen­su. Apli­ka­ce np. w Loli­po­pie same się zamy­ka­ją jak się zapcha Ram a te kil­le­ry powo­du­ją jesz­cze więk­sze mule­nie, bo każ­da apli­ka­cja musi od nowa się zała­do­wać do pamię­ci. Robi­łem róż­ne testy i powiem szcze­rze, że tele­fon naj­le­piej dzia­ła na stoc­ko­wym, nie­grze­ba­nym sof­cie…

  • ada­mo­1139

   Wipe dalvik jest pole­ca­ny, gdy insta­lu­je­sz jakieś apli­ka­cje w prze­cią­gu 2 tygo­dni. Na pew­no po tym nie zwol­ni.

 • Qli­max

  Task kil­le­ry skra­ca­ją czas pra­cy na jed­nym łado­wa­niu.
  Anga­żu­ją pro­ce­sor we wła­snym pro­ce­sie, a potem pro­ce­sor jesz­cze musi zająć si3 ponow­nym uru­cho­mie­niem spo­rej ilo­ści apek.

  Jak sie­dzą sobie w RAMie, to prą­du nie bio­rą, ale ich ponow­ne zała­do­wa­nie już owszem.

  I tak jak Apo­ca­lyp­se napi­sał – na lol­ku nie ma sen­su ubi­jać apek. Gdy są zamknię­te, to tyl­ko czę­ść kodu zale­ga w RAMie. KK trzy­mał spo­ro wię­cej.

  • ada­mo­1139

   Gdy są zamknię­te, to tyl­ko czę­ść kodu zale­ga w RAMie” to zale­ży w głów­nej mie­rze od apli­ka­cji, nie­któ­rzy dewe­lo­pe­rzy bko­ko­wa­li, żeby apka nie była wybi­ja­na z ramu. I co aktu­ali­za­cję jest coraz trud­niej zro­bić taki myk, ale cały czas się da. Wiec w sto­sun­ku trzy­ma­nia apki w ramie na KK i LP, to o ile dewe­lo­per nic nie kom­bi­no­wał, zamy­ka­nie będzie prze­bie­ga­ła bar­dzo podob­nie.