Apli­ka­cje do pomia­ru łado­wa­nia

Witam, daw­no nie pisa­łem, ale ten blog jesz­cze nie umarł 😉

Opi­szę dzi­siaj 3 apli­ka­cje, któ­re według mnie są naj­lep­sze do pomia­ru prą­du, z jakim ładu­je się nasz smart­fon. Ta war­to­ść zale­ży od paru czyn­ni­ków: mocy łado­war­ki, opo­ru na kablu, pobo­ru prą­du przez tele­fon i mak­sy­mal­ne­go natę­że­nia łado­wa­nia.

Ampe­re–
Pierw­szą z oma­wia­ny­ch prze­ze mnie apli­ka­cji jest Ampe­re. Pro­gram ten cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią w Google play. W pierw­szy­ch wer­sja­ch dzia­łał tyl­ko na tele­fo­na­ch z loli­po­pem, lecz teraz dzia­ła np. na kit­ka­cie. Od razu po włą­cze­niu pro­gram zaczy­na obli­czać prąd, jaki tele­fon zuży­wa. Nie wyma­ga inte­rak­cji z użyt­kow­ni­kiem. War­to­ści nie są bar­dzo dokład­ne z ale powin­ny wystar­czyć. W opcja­ch może­my włą­czyć funk­cje, aby pro­gram poka­zy­wał, ile prą­du pobie­ra nasz tele­fon w cza­sie roz­ła­do­wy­wa­nia.
Naj­więk­szą zale­tą jest to, że tak jak wspo­mnia­łem, nie wyma­ga inte­rak­cji z użyt­kow­ni­kiem. Jest to zale­ta głów­nie przy pomia­rze pręd­ko­ści roz­ła­do­wy­wa­nia, ponie­waż, jak doty­ka­my ekra­nu (a to jest wyma­ga­ne w pozo­sta­ły­ch 2 apli­ka­cja­ch), to pro­ce­sor auto­ma­tycz­nie przy­śpie­sza. A wyżej tak­to­wa­ny pro­ce­sor będzie pobie­rał wię­cej ener­gii.
Zale­tą jest mate­rial desi­gn zasto­so­wa­ny w apli­ka­cji
Wadą jest dłu­gi czas pomia­ru

Gsam bat­te­ry moni­tor -
Ten pro­gram ma wie­le róż­ny­ch funk­cji. Pręd­ko­ść ładowania/rozładowywania jest widocz­na w kół­ku w wyż­szej czę­ści ekra­nu. Aby ją odświe­żyć, nale­ży prze­cią­gnąć pal­cem z góry do dołu. Plu­sem są:ładne ui w sty­li­sty­ce mate­rial desi­gn, kom­bajn z wie­lo­ma funk­cja­mi, dokład­ne i szyb­kie pomia­ry
Minu­sy: potrzeb­na jest inte­rak­cja z użyt­kow­ni­kiem w celu usta­le­nia odświe­ża­nia war­to­ści rozładowywania/ładowania

OPO Char­ging Spe­ed -
Apli­ka­cja dedy­ko­wa­na pod 1+1, ale z moim Nexu­sem też spraw­nie dzia­ła. W zakład­ce RAW info jest wie­le cie­ka­wy­ch infor­ma­cji i bate­rii. Pręd­ko­ść łado­wa­nia sama się odświe­ża.
Plu­sy: wie­le cie­ka­wy­ch rze­czy, szyb­ka, dokład­na
Minu­sy :nie dzia­ła na wszyst­ki­ch tele­fo­na­ch, jest wyma­ga­na inte­rak­cja w celu odświe­że­nia pręd­ko­ści roz­ła­do­wy­wa­nia, sto­sun­ko­wo brzyd­ka opra­wa gra­ficz­na

 • Qli­max

  Spraw­dza­łem prze kil­ka minut co mi Ampe­re poka­że.
  Łado­wa­ło mi prą­dem 0,6–0,7A. To nor­mal­ne dla Nexu­sa 5?

  • ada­mo­1139

   Spró­buj innym kablem. To jest mało. 

   • Qli­max

    To wszyst­ko na ory­gi­nal­ny­ch akce­so­ria­ch dołą­czo­ny­ch do tele­fo­nu przez pro­du­cen­ta (łado­war­ka 1,2A).

    Pomiar trwał dosłow­nie kil­ka minut, aż zła­pał jaki­kol­wiek wynik.
    War­to­ść odczy­tu powo­li wzra­sta­ła, bo zaczę­ło się od 500–600 mA.

    Spró­bu­je przy kolej­nym łado­wa­niu pozbie­rać dane nie­co dłu­żej i zoba­czę jak to będzie wyglą­da­ło.

    PS. Łado­war­ka nie była pod­łą­czo­na do gniazd­ka, tyl­ko do listwy, któ­rą obcią­żał włą­czo­ny kom­pu­ter, moni­tor i lamp­ka. Mogło to mieć jakiś wpływ.
    Żona też mówi­ła, że jakoś wol­no łado­wa­ła się jej Xpe­ria Z na ory­gi­nal­nym kablu i łado­war­ce (1,5A) pod­łą­czo­nej do tej listwy.

    • ada­mo­1139

     Mi w nexu­sie ory­gi­nal­ny kabel ładu­je naj­wol­niej 😉 uży­wam kabla od sta­re­go tele­fo­nu. Jak tyl­ko zadzia­ła, pole­cam OPO Char­ging Spe­ed, poda­je war­to­ści dokład­ne i pra­wie od razu. 

    • ada­mo­1139

     Mi na kablu ory­gi­nal­nym naj­wol­niej łado­wa­ło. Pole­cam OPO Char­ging Spe­ed, poda­je war­to­ści pra­wie od razu. Ja uży­wam kabla od inne­go tele­fo­nu

     • Qli­max

      Teraz pod­łą­czy­łem i na start poka­za­ło mi 750mA i szyb­ko rośnie.
      Przez czas pisa­nia tego komen­ta­rza dobi­ło do 800.
      Pomie­rzę, popa­trzę i zde­cy­du­je pomy­ślę co zro­bić.

  • star­k2991

   A łado­wał się dłu­żej?

   • Qli­max

    Cięż­ko mi porów­nać, bo cały czas ładu­je tele­fon w jed­nym miej­scu i ładu­je się chy­ba cały czas tak samo.

    • star­k2991

     A ile się ładu­je? Raczej byś zauwa­żył że 3.5h to nie jest nor­mal­ne, jeśli ładu­je się 2–2.5h to zna­czy że tak jest i tyle 😉
     zain­sta­lo­wa­łem Ampe­re i teraz ładu­ję. Prąd male­je cały czas, przy 50% było 700–800 mAh, przy 90 jest już 360. Może to Ci coś wyja­śni:
     http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries

     • Qli­max

      Do peł­na ładu­je się coś koło 2h (2300mAh), więc nie może być cały czas na pozio­mie 600–700mA. Mia­łem wte­dy chy­ba z 80%, więc to też nie pozo­sta­je bez zna­cze­nia.
      Przy innym pomia­rze w oko­li­ca­ch 30% mia­łem ponad 850mA, więc raczej jest nor­mal­nie.

     • ada­mo­1139

      Spraw­dź na wyłą­czo­nym ekra­nie. I tu po raz kolej­ny pole­cę apli­ka­cję OPO Char­ging Spe­ed. Mie­rzy nawet na wyłą­czo­nym, pod­czas, gdy Ampe­re wte­dy kasu­je wynik, a gsa­ma da się tyl­ko ręcz­nie odświe­żyć.

     • Qli­max

      OPO Char­ging Spe­ed poka­zu­je mi wyni­ki jak bym łado­wał tele­fon bez­po­śred­nio z linii wyso­kie­go napię­cia. 😉

      A wła­śnie taka sza­tań­ska myśl mi przy­szła do gło­wy. Pró­bo­wał ktoś łado­wać tele­fon bez­prze­wo­do­wo z pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go linii wyso­kie­go napię­cia?

     • ada­mo­1139

      Wyni­ki w tej apli­ka­cji są pomno­żo­ne 1000 razy, wzglę­dem wła­ści­wy­ch 😉