Ambi­cje

Sie­ma. Jestem Adam, będę pro­wa­dził blo­ga o andro­idzie.

Poczu­łem potrze­bę zało­że­nia takie­go blo­ga, gdy zoba­czy­łem poziom wie­dzy o andro­idzie na pew­nym blo­gu tech­no­lo­gicz­nym.

Będę sta­rał się, aby wię­cej osób dogłęb­nie pozna­ło andro­ida. Tek­sty będą poja­wia­ły się oko­ło 2 razy na tydzień, bez okre­ślo­ny­ch ter­mi­nów. Na mojej stro­nie nie ma reklam, zachę­cam jed­nak do prze­ka­zy­wa­nia mi daro­wi­zn, z cze­goś muszę utrzy­mać hosting i dome­nę, a nie chciał­bym do tego dopła­cać. Stwó­rzę listę osób któ­re prze­ka­żą mi daro­wi­znę i udo­stęp­nię ich nazwy(o ile na to wyra­żą zgodę)na spe­cjal­nej stro­nie.

Jeże­li zoba­czy­sz na mojej stro­nie rekla­mę i upew­ni­sz się, że nie jest ona wyświe­tlo­na przez jakiś plu­gin do prze­glą­dar­ki, zgłoś mi to, na adres adamo1139@gmail.com lub napi­sz w komen­ta­rzu pod moim ostat­nim postem.

 • Qli­max

  Trzy­mam kciu­ki za roz­wój tego blo­ga.
  Pozdra­wiam.

 • Qli­max

  A skąd pomy­sł na nazwę blo­ga?
  To ma być blog dla zie­lo­ny­ch czy repre­zen­tu­je kolor Andro­ida?

  • ada­mo­1139

   Bar­dzo lubię zie­lo­ny 😉 Każ­dy kto widział mój tele­fon to zro­zu­mie. Kolor andro­ida aku­rat paso­wał. Tutaj masz przy­kład ekra­nu moje­go tele­fo­nu https://mega.co.nz/#!sBtlWCDT!8gXA7qabZz_f4KJ97-JKs77-Ujg4jIR3eNJpdixDgL8

   • Qli­max

    To podziel się jakąś fot­ką swo­je­go fona.

    • ada­mo­1139

     Jak coś, to wrzu­ca­nie zdjęć widocz­ny­ch pro­sto z disqu­sa mi na fonie nie dzia­ła. Jutro jak będzie dobra pogo­da, to zro­bię parę zdjęć swo­je­go tele­fo­nu. O ile Ci cho­dzi o wygląd zewnętrz­ny.

     • Qli­max

      No chcia­łem zoba­czyć całą słu­chaw­kę. Też zie­lo­na? 😉

      Mi z począt­ku fot­ki z fona wcho­dzi­ły na disqu­sa. Teraz już nie dzia­ła ta opcja. Coś musie­li poje­bać.

     • ada­mo­1139

      Bia­ły Nexus 4 😉 

     • Qli­max

      Modo­wa­łeś obu­do­wę? 😉

     • ada­mo­1139

      nie, ory­gi­nal­ny bia­ły

     • ada­mo­1139

      Teraz dopie­ro skap­ną­łem.. Pisząc „każ­dy, kto widział mój tele­fon” mia­łem na myśli to, jak usta­wi­łem kolo­ry w sys­te­mie. Obu­do­wa tele­fo­nu nie ma nic wspól­ne­go z zie­lo­nym 😉

   • DexQ

    Jak usta­wi­łeś na bel­ce powia­do­mień wskaź­nik pręd­ko­ści łącza?

    • ada­mo­1139

     To aku­rat mia­łem wgra­ne w rom, ale może­sz usta­wić to w gra­vi­ty­bo­xie lub xbla­scie. To są modu­ły xpo­sed.

  • Dawid Polesz­czuk

   00f­f00 to kolor zie­lo­ny zapi­sa­ny szes­nast­ko­wo

   • Qli­max

    Tyle to ja wiem. Z resz­tą pyta­łem co ta zie­leń ma ozna­czać.

    • Dawid Polesz­czuk

     oczy­wi­ste ze haker­ski motyw z matri­xa

     • ada­mo­1139

      Szcze­rze mówiąc to nie oglą­da­łem matri­xa 😉 zie­lo­ny jest oczo­jeb­ny – lubię neo­no­we kolo­ry

     • Dawid Polesz­czuk

      wiem wiem, zgry­wam sie

 • Dawid Polesz­czuk

  zycze powo­dze­nia bo blog cie­ka­wie sie zapo­wia­da, na pew­no bede aktyw­nie komen­to­wał.

 • Jakoś ciem­no tutaj i czar­no jak w dupie lub gro­bie na tym blo­gu , kur­de bla­cha gdzie news i coś faj­ne­go o czym moż­na poczy­tać lub zoba­czyć

  A co do pseu­do eks­per­tów polacz­ków na blo­ga­ch i por­ta­la­ch w Pol­sce IT to raczej trol­le i bzdu­ry piszą okra­szo­ne subiek­tyw­ną oce­ną fan­boys

  • ada­mo­1139

   Ciem­no jest dla­te­go, że jest ciem­ny motyw. Nie wszę­dzie w inter­ne­cie musi być bia­łe tło. Nie jestem trol­lem, ani pseu­do eks­per­tem, ani fan­boy­em. W żad­nym wpi­sie nie wspo­mnia­łem o żad­nej mar­ce

   • Ja nie o tym , tyl­ko o tym że mało tu news i obraz­ków 🙂